5 GO­DE GRUN­DE TIL AT KYS­SE

BT - - SØNDAG -

Blod­gen­nem­strøm­nin­gen sti­ger: Er du vir­ke­lig fo­rel­sket, sen­der et kys chok­bøl­ger gen­nem he­le din krop, som kan væ­re med til at øge blod­gen­nem­strøm­nin­gen til især bryst­vor­ter, ma­ve og køns­de­le.

Øger se­xly­sten: Om­rå­det om­kring mun­den er rigt be­sat med ero­ti­ske duft e, som kan fri­gø­res, når man kys­ser. Et kys kan der­for sæt­te gang i et el­lers slum­ren­de se­xliv.

Stør­re lyk­ke­fø­lel­se: En­hver form for in­ti­mi­tet kan mind­ske spæn­din­ger og i ste­det øge lyk­ke­fø­lel­sen. Par, der kys­ser hin­an­den oft e, er der­for me­re til­bø­je­li­ge til at ha­ve lan­ge og til­freds­stil­len­de for­hold.

Sti­mu­le­rer hjernen: Den fy­si­ske glæ­de ved kys­set kan få din hjer­ne til at pro­du­ce­re do­pa­min – et sig­nal­stof, der er for­bun­det med glæ­de. Sam­ti­dig luk­ker hjernen ned for ne­ga­ti­ve fø­lel­ser.

Lin­drer stress: Ni­veau­et for stresshor­monet kor­ti­sol fal­der, når vi kys­ser. Man kan nem­lig ik­ke kys­se og tæn­ke sam­ti­dig, hvis man gør det or­dent­ligt. Et kys stop­per der­for tan­ke­myl­de­ret og vir­ker lidt på sam­me må­de som me­di­ta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.