Mil­li­ar­dær med en mis­sion

1. ja­nu­ar ta­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen hul på et nyt ka­pi­tel i sit liv, når han si­ger far­vel til po­sten som adm. di­rek­tør for Saxo Bank. Mil­li­ar­dæ­ren skru­er til gen­gæld op for in­ve­ste­rin­ger i spi­ren­de nye virk­som­he­der

BT - - SØNDAG -

Signe Fer­s­lev Pe­der­sen sigp@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Selv på en halvdår­lig te­le­fon­for­bin­del­se fra Schweiz for­næg­ter de kla­re to­ner af li­be­ra­le fri­heds­vi­sio­ner sig ik­ke i ta­le­strøm­men fra Lars Sei­er Chri­sten­sen. En­hver, der har det mind­ste kend­skab til den snart tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Saxo Bank, ved da og­så, at han lov­pri­ser ka­pi­ta­lis­mens tan­ker om et frit mar­ked, hvor men­ne­sker kan ud­veks­le va­rer og ser­vi­cey­del­ser uden sta­tens ind­blan­ding. Med det tan­ke­sæt som pej­le­mær­ke har Lars Sei­er Chri­sten­sen skabt sig en for­mue, som iføl­ge Berlingskes op­gø­rel­se over Dan­marks ri­ge­ste per­so­ner lø­ber op i 3,1 mil­li­ar­der kro­ner og pla­ce­rer ham som lan­dets 31. ri­ge­ste per­son. Og når Lars Sei­er Chri­sten­sen fra den 1. ja­nu­ar slip­per tøj­ler­ne som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Saxo Bank, vil mil­li­ar­dæ­ren bru­ge si­ne over­sky­den­de ti­mer og pen­ge net­op der, hvor ka­pi­ta­lis­men vok­ser fra. Der, hvor mil­li­o­ner kan for­me­re sig og bli­ve til mil­li­ar­der, og hvor nye, hand­le­kraft ige iværk­sæt­te­re ud­klæk­kes og med de ret­te for­ud­sæt­nin­ger ud­vik­ler sig til den ty­pe in­di­vi­der, som i Lars Sei­er Chri­sten­sens øj­ne er sam­fun­dets søj­ler: De drift ige igang­sæt­te­re, som ska­ber, pro­du­ce­rer og ta­ger an­svar. Lars Sei­er Chri­sten­sen vil med an­dre ord gå sy­ste­ma­tisk til værks for at gø­de iværk­sæt­ter­mil­jø­et med mil­li­o­ner.

» Skøn­he­den ved ka­pi­ta­lis­men er, at der he­le ti­den sid­der uen­de­li­ge mæng­der af men­ne­sker, der prø­ver at fi nde på bed­re pro­duk­ter og bed­re ser­vi­ces: no­get, der ska­ber vær­di for ver­dens be­folk­ning som hel­hed, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen næ­sten som om, han for­kyn­der den rus­sisk­fød­te ame­ri­kan­ske for­fat­ter Ayn Rands fi lo­so­fi . Lars Sei­er Chri­sten­sen til­fø­jer, at det min­dre smuk­ke ved ka­pi­ta­lis­men er den bu­reau­kra­ti­ske over­byg­ning, som han me­ner vok­ser i takt med en for­ret­nings stør­rel­se.

» Der skal man ken­de sin be­sø­gel­ses­tid, og jeg sy­nes, jeg i man­ge år har gjort mit på den front, « si­ger han.

Sam­men med ven­nen Kim Four­nais stift ede Lars Sei­er Chri­sten­sen i 1992 fonds­mæg­ler­sel­ska­bet Mi­das, som se­ne­re blev til Saxo Bank. I dag har in­ve­ste­rings­ban­ken, ho­ved­sæ­de i Hel­lerup, om­kring 1.500 me­d­ar­bej­de­re og kon­to­rer over he­le ver­den. Lars Sei­er Chri­sten­sen ejer 26 pro­cent af ak­tier­ne i Saxo Bank, og selv­om han fra ja­nu­ar ik­ke læn­ge­re er en del af di­rek­tio­nen, vil medstift eren sta­dig bru­ge tid på sit hjer­te­blod. Hans exit fra di­rek­tions­gan­gen i Saxo Bank er, for­kla­rer Lars Sei­er Chri­sten­sen, et spørgs­mål om at fo­ku­se­re me­re på for­ret­nings­ud­vik­ling og kun­der end på for­ma­li­te­ter og tek­ni­ka­li­te­ter, som al­drig for al­vor har væ­ret Lars Sei­er Chri­sten­sens kop te.

Vil eje

» Jeg vil­le al­drig væ­ret ble­vet CEO i et sel­skab, hvis det ik­ke var for­di, jeg eje­de en stor del af det. Jeg vil­le ik­ke ha­ve søgt job­bet, « si­ger han uden i øv­rigt at be­kla­ge sig over sin selvvalg­te skæb­ne.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der har Lars Sei­er Chri­sten­sen god grund til at vil­le Saxo Bank det bed­ste. Ban­ken er ik­ke ale­ne hans hjer­te­blod, den ud­gør og­så iføl­ge Lars Sei­er Chri­sten­sen selv om­trent 90 pro­cent af rig­man­dens for­mue, og som så­dan vil ban­ken og­så i frem­ti­den en del af Lars Sei­er Chri­sten­sens pa­let.

» Jeg har tænkt mig at se på Saxo Bank som en in­ve­ste­ring – men selv­føl­ge­lig en ek­strem vig­tig in­ve­ste­ring, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Selv­om en stor del af for­mu­en er bun­det i Saxo Bank, har Lars Sei­er Chri­sten­sen sta­dig mil­li­o­ner at in­ve­ste­re. Men hvad er det så, han vil in­ve­ste­re i, den vel­me­nen­de kapitalist?

Ser man bort fra Saxo Bank, lig­ner Lars Sei­er Chri­sten­sens nu­væ­ren­de in­ve­ste­rings­por­te­føl­je me­re en le­ve­mands værk end kal­ku­le­ret ky­nis­me: Jeg ny­der god mad, er­go kø­ber jeg gour­metre­stau­ran­ten Ge­ra­ni­um. Jeg kan godt li­de sport, er­go in­ve­ste­rer jeg i Rung­sted Is­ho­ck­ey­klub. Jeg er li­be­ra­list, er­go kø­ber jeg net­a­vi­sen 180 gra­der, som har et li­be­ra­li­stisk sig­te. Men så­dan er det ik­ke, for­sik­rer Lars Sei­er Chri­sten­sen. Han kun­ne ik­ke drøm­me om at in­ve­ste­re i en virk­som­hed, der ik­ke i hans øj­ne har po­ten­ti­a­le til at gi­ve et afk ast. Det

vil al­tid væ­re en mål­sæt­ning, ly­der det fra Lars Sei­er Chri­sten­sen, at in­ve­ste­rin­ger­ne gi­ver me­ning rent kom­merci­elt.

Me­ning med gal­ska­ben

» Der er en me­ning med gal­ska­ben. In­ve­ste­rin­ger­ne lig­ger ud over en fi re- fem for­skel­li­ge ben, og det er de ben, jeg vil fort­sæt­te med at fo­ku­se­re på. Det er om­rå­der, der in­ter­es­se­rer mig, « si­ger han.

De fem for­ret­nings­ben, der skal bæ­re Lars Sei­er Chri­sten­sens po­r­te­føl­je, er så­le­des fi nan­si­el­le ser­vi­ces, me­di­er, mad og drik­ke, sport og en­tertain­ment samt kunst og smyk­ker. Fæl­lesnæv­ne­ren for al­le nu­væ­ren­de og frem­ti­di­ge in­ve­ste­rin­ger er med Lars Sei­er Chri­sten­sens eg­ne ord hans » sto­re kær­lig­hed for ska­ler­bar­hed « . Hvis man har la­vet no­get én gang og kan sæl­ge det fl ere gan­ge, er det godt, ly­der ra­tio­na­let, og det gi­ver umid­del­bart me­ning i de fl este af hans in­ve­ste­rin­ger, som ud­over Saxo Bank tæl­ler Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sens smyk­ke­virk­som­hed End­less Jewel­ry og det so­ci­a­le me­die Newsio. Men hvad med Ge­ra­ni­um og hvad med Rung­sted Is­ho­ck­ey­klub?

» Min kær­lig­hed til ting af me­get høj kva­li­tet spil­ler og­så ind, « for­kla­rer Lars Sei­er Chri­sten­sen.

» Men man må ik­ke gå fejl i by­en af mi­ne hen­sig­ter. Jeg vil­le ik­ke bry­de mig om at ind­gå i et pro­jekt, hvis ik­ke det var kom- merci­elt i et el­ler an­det om­fang. Jeg reg­ner be­stemt med, at Ge­ra­ni­um er en god for­ret­ning og vil bli­ve en end­nu bed­re for­ret­ning, li­ge­som jeg reg­ner med, at Rung­sted Is­ho­ck­ey vil bli­ve en god for­ret­ning, « si­ger han, vel­vi­den­de at hver­ken Ge­ra­ni­um el­ler Rung­sted Is­ho­ck­ey bli­ver den nye Saxo Bank.

Med me­re tid i ka­len­de­ren vil Lars Sei­er Chri­sten­sen imid­ler­tid frem­over gå me­re sy­ste­ma­tisk til værks i for­hold til ud­væl­gel­sen af nye pro­jek­ter, han vil ka­ste pen­ge eft er. Hidtil har in­ve­ste­rin­ger­ne i høj grad væ­ret præ­get af Lars Sei­er Chri­sten­sens ma­ve­for­nem­mel­se, og de man­ge hen­ven­del­ser fra hå­be­ful­de iværk­sæt­te­re er kom­met på gan­ske ufor­mel vis via mail el­ler som be­ske­der på Fa­ce­book.

» I mit liv eft er den 1. ja­nu­ar prø­ver jeg at bli­ve en en­mands­ven­tu­re ka­pi­tal­fond, om du vil, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen og for­kla­rer, at det skal for­stås på den må­de, at han kom­mer til at fun­ge­re som en ven­tu­re ka­pi­tal­fond, der til­fø­rer vær­di­er til op­start­svirk­som­he­der, men hvor han ik­ke skal ta­ge hen­syn til an­dre in­ve­sto­rer el­ler part­ne­re.

Skidt fra ka­nel

For­u­den krav om en me­re for­mel præ­sen­ta­tion af idéer fra iværk­sæt­te­re, vil Lars Sei­er Chri­sten­sen sæt­te et hold op med de ret­te kom­pe­ten­cer til at ana­ly­se­re og skil­le skidt fra ka­nel.

» Jeg har tænkt mig at ud­vi­de min egen yd­my­ge per­son med hjælp in­den for en ræk­ke om­rå­der, som er re­le­van­te for startups, « si­ger han.

Det be­ty­der kon­kret, at Lars Sei­er Chri­sten­sen vil hen­te eks­per­ti­se in­den for for ek­sem­pel mar­keds­fø­ring, di­gi­ta­li­se­ring og fi nan­si­e­ring for at få hjælp til at vur­de­re så­vel for­ret­nings­plan som po­ten­ti­a­le og ud­for­drin­ger i nye in­ve­ste­rin­ger.

» De res­sour­cer, jeg har tænkt mig at brin­ge ind, vil så og­så kun­ne stil­les til rå­dig­hed på ad hoc ba­sis for de for­skel­li­ge po­r­te­føl­je­sel­ska­ber, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Hvis no­gen skul­le væ­re i tvivl, mo­ti­ve­rer det Lars Sei­er Chri­sten­sen at se pen­ge vok­se. Men der er me­re i ham end kol­de kon­tan­ter. Han vil og­så ger­ne gi­ve sin egen er­fa­ring vi­de­re, og han vil op­rig­tigt ger­ne se an­dre iværk­sæt­te­re lyk­kes med de­res eget hjer­te­blod, li­ge­som han er lyk­ke­des med sit

» Jeg hå­ber, at jeg og­så kan gi­ve de pro­jek­ter, jeg går ind i, en smu­le kær­lig­hed, tå­l­mo­dig­hed og in­ter­es­se, for­di jeg selv har væ­ret igen­nem sam­me pro­ces. Det er nok de fær­re­ste, der har prø­vet det på egen krop og ved, hvor svært det egent­lig er, når man som virk­som­heds­i­værk­sæt­ter har nog­le ud­for­drin­ger. Det er må­ske lidt nem­me­re at for­stå, når man selv har prø­vet det, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Han vil ik­ke ud med, hvil­ke pro­jek­ter han bars­ler med, men næ­ste sto­re in­ve­ste­ring fra Lars Sei­er Chri­sten­sens hånd bli­ver for­ment­lig in­den for mad og drik­ke. Kva­li­tets­mad, men me­re fol­ke­ligt og ska­ler­bart end Ge­ra­ni­um, ly­der det kryp­tisk fra mil­li­ar­dæ­ren. En ting er sik­kert: Be­slut­nin­gen om at gå fra el­ler stå på en in­ve­ste­ring er og bli­ver i sid­ste en­de truff et af Lars Sei­er Chri­sten­sen selv.

» Jeg sy­nes, jeg har en for­del ved kun at væ­re mig selv, for jeg be­hø­ver ik­ke at af­ve­je ri­si­ci i for­hold til en in­ve­stor­grup­pe. Hvis jeg har lyst til at ta­ge en stor ri­si­ko, så gør jeg det, og der er ik­ke an­dre, der kom­mer til at be­ta­le for det, hvis det går galt. Det gi­ver en fri­hed til at træff e nog­le be­slut­nin­ger, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Skøn­he­den ved ka­pi­ta­lis­men er, at der he­le ti­den sid­der uen­de­li­ge mæng­der af men­ne­sker, der prø­ver at fi nde på bed­re pro­duk­ter og bed­re ser­vi­ces

Lars Sei­er, mil­li­ar­dær

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.