LARS SEI­ER CHRI­STEN­SENS PRO­JEK­TER

BT - - SØNDAG -

FI­NAN­SI­EL­LE SER­VI­CES Saxo Bank

- Eje­ran­del: 26 pro­cent - Glo­bal in­ve­ste­rings­bank med 1.500 an­sat­te - Grund­lagt af Lars Sei­er Chri­sten­sen og Kim Four­nais

KUNST OG SMYK­KER End­less Jewel­ry

- Eje­ran­del: 17 pro­cent ( iføl­ge Berlingskes se­ne­ste op­lys­nin­ger, red.) - Smyk­ke­sel­skab med fl ere kol­lek­tio­ner di­stri­bu­e­ret i me­re end 25 lan­de - Grund­lagt i 2013 af Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen

Me­ad Car­ney

- Eje­ran­del ukendt - Gal­le­ri i Lon­don, spe­ci­a­li­se­ret i nu­tids­kunst

LSC Fi­ne Arts

- Eje­ran­del: 100 pro­cent - Kun­stin­ve­ste­rings­fi rma, der in­ve­ste­rer i nu­tids­kunst til salg i Me­ad Car­ney. Der­u­d­over og­så lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger. Blandt vær­ker­ne tæl­ler Ri­chard Prin­ce, Da­mi­en Hirst og Ak­med Al-Sou­da­ni - Grund­lagt af Lars Sei­er Chri­sten­sen

DI­GI­TA­LE ME­DI­ER 180gra­der

- Eje­ran­del: 40 pro­cent - On­li­ne me­die med li­be­ra­li­stisk sig­te og bru­ger­ge­ne­re­ret ind­hold . - Grund­lagt i 2007 af Ole Birk Ole­sen og Tho­mas Brei­ten­bach Jen­sen

Newsio

- Eje­ran­del: 20 pro­cent - On­li­ne me­die, hvor man kan føl­ge nyheds­hi­sto­ri­er eft er ka­te­go­ri­er og føl­ge an­dres nyheds­valg - Grund­lagt i 2014 af Tho­mas Helt­borg Juul og Sil­las Poul­sen

Sam­li­no. dk

- Eje­ran­del ukendt - Sam­men­lig­nings­web­s­i­te, der hjæl­per for­bru­ge­re med at fi nde til­bud in­den for Te­lecom og for­sik­rin­ger - Grund­lagt i 2014 af Rasmus Preut­hun Carl­sen

Ve­lo­ci­ty

- Eje­ran­del ukendt - Re­stau­ra­tions- app med eks­klu­siv ser­vi­ce om top­re­stau­ran­ter og top­klub­ber i ver­dens stor­by­er. Med ap­pen kan re­stau­rant­gæ­ster blandt an­det boo­ke bord og be­ta­le - Grund­lagt i Lon­don af Zia Yusuf og Alex Macdonald

MAD OG DRIK­KE Ge­ra­ni­um

- Eje­ran­del ukendt - To­stjer­net Mi­che­lin­re­stau­rant dre­vet af den pris­be­løn­ne­de kok Rasmus Ko­fo­ed - Grund­lagt i 2007 af Rasmus Ko­fo­ed og Sø­ren Le­det

LSC Fi­ne Wi­ne In­vest

- Eje­ran­del: 100 pro­cent - Vi­nin­ve­ste­rings­fi rma, der har pla­ce­ret man­ge mil­li­o­ner i topkva­li­tetsvi­ne, bå­de til salg i Ge­ra­ni­um og som lang­sig­tet in­ve­ste­ring - Grund­lagt i 2015 af Lars Sei­er Chri­sten­sen

SPORT OG EN­TERTAIN­MENT Rung­sted Is­ho­ck­ey

- Eje­ran­del: 43 pro­cent - Is­ho­ck­ey­klub­ben kom ud af en kon­kurs for et par år si­den, men hå­bet er at gø­re klub­ben til Kø­ben­havns før­en­de in­den for is­ho­ck­ey og ud­byg­ge de er­hvervs­mæs­si­ge til­bud - Grund­lagt i 1941 Pro­jek­ter un­der­vejs tæl­ler et høj­kva­li­tet­stil­bud til fast­food- mar­ke­det, et eks­klu­sivt til­bud in­den for fe­ri­e­mar­ke­det og et so­ci­al me­di­apro­jekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.