Dan­sker­ne har end­nu ik­ke tjek på det blå kort

Sund­hed: Ef­ter syv år med æn­dre­de reg­ler spø­ger for­ti­den sta­dig hos man­ge af os

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

De go­de gam­le da­ge, hvor man au­to­ma­tisk med sit gu­le sy­ge­sik­rings­kort hav­de en syg­doms­for­sik­ring på al­le fe­ri­e­rej­ser i Eu­ro­pa helt til Ural, spø­ger til­sy­ne­la­den­de sta­dig i de dan­ske hjer­ner. Det er gan­ske vist syv år si­den, at det for­holdt sig så­dan. For i 2008 ind­skræn­ke­de den dan­ske sy­ge­sik­ring rej­se­for­sik­rin­gen, og blandt an­det faldt dæk­nin­gen i Tyr­ki­et væk. Og sid­ste som­mer for­svandt he­le rej­se- sy­ge­for­sik­rin­gen fra det gu­le kort, hvor­ef­ter det blå EU- sy­ge­sik­rings­kort tog over.

Men al­li­ge­vel tror rig­tig man­ge dan­ske­re sta­dig, at » kor­tet « – nu det blå EU- sy­ge­sik­ring­kort – dæk­ker i Tyr­ki­et.

Gou­da Rej­se­for­sik­ring har net­op få­et fo­re­ta­get en Gal­lup- un­der­sø­gel­se om kend­ska­bet til det blå EU­sy­ge­sik­ring­korts dæk­ning. Og her vi­ser det sig over­ra­sken­de, at næ­sten hver fjer­de, 23 pct., fejl­ag­tigt tror, at kor­tet dæk­ker i Tyr­ki­et.

Flest sa­ger i Tyr­ki­et

Det er en be­kym­ren­de af­slø­ring, især set i ly­set af, at Tyr­ki­et her i som- mer har væ­ret det land, hvor Gou­das Alarm­cen­tral har haft flest sa­ger.

» De fle­ste sa­ger var hjælp til at kla­re min­dre syg­dom­me som ma­ve­pro­ble­mer og øre­in­fek­tio­ner. men får man ik­ke den­ne hjælp, kan ek­sem­pel­vis dår­lig ma­ve hur­tigt øde­læg­ge fle­re rej­se­da­ge for fa­mi­li­en, « si­ger Uf­fe Svenn­son, Di­rek­tør i Gou­da Rej­se­for­sik­ring.

» Det er imid­ler­tid vig­tigt, at de dan­ske turi­ster ved, at den of­fent­li­ge ord­ning ik­ke dæk­ker, « si­ger han og til­fø­jer, at man selv skal sør­ge for at væ­re for­sik­ret, og at Tyr­ki­et er pla­ce­ret for­skel­ligt i de for­skel­li­ge sel­ska­bers for­sik­rin­ger.

Nog­le sel­ska­ber har Tyr­ki­et un­der Eu­ro­pa, mens an­dre har Tyr­ki­et un­der ud­vi­det Eu­ro­pa og Ver­den. Man­ge glem­mer for­sik­rin­gen Det er i øv­rigt Gou­das er­fa­ring, at det sta­dig er hver tien­de dan­sker, der rej­ser uden rej­se­for­sik­ring.

» Det er desvær­re si­tu­a­tio­nen, og det kan væ­re for­bun­det med grim­me over­ra­skel­ser, hvis de på­gæl­den­de bli­ver sy­ge el­ler kom­mer til ska­de, især når de rej­ser uden for EU, hvor det blå kort ik­ke dæk­ker, « si­ger Uf­fe Svenn­son:

» Vo­res op­for­dring er selv­føl­ge­lig, at man fin­der den ret­te rej­se­for­sik­ring, så man er sik­ret, hvis uhel­det skul­le væ­re ude. « .

Fo­to: Iris

Det kan hur­tig gå galt på fe­ri­en. Her du tjek på. hvor det blå sy­ge­sik­rings­kort dæk­ker? Det har næ­sten en fjer­de­del af dan­sker­ne ik­ke, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.