Ak­tiv i vin­ter­so­len

BT - - REJSER - Rasmus Kra­mer Schou rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

Gi­der du ik­ke dase i so­len? Så tag med på sport­scamp på Fu­er­te­ven­tu­ra

Playi­tas på Ka­na­ri­eø­en Fu­er­te­ven­tu­ra bryster sig af at væ­re et sport­s­resort, hvor mu­lig­he­der­ne for træ­ning og fy­sisk ak­ti­vi­tet er uen­de­li­ge. Men hvad er det, man kan la­ve? Er det sjovt? Hvem er det for? Og er der nok at ta­ge sig til, hvis man er se­ri­øst sports­gal? Vi har te­stet. Cyk­ling Ve­je­ne på øen er bre­de, der er bak­ker og bjer­ge for al­le ni­veau­er, og bi­li­ster­ne er me­get hen­syns­ful­de. Der blæ­ser som godt som al­tid en nord­lig vind på Fu­er­te­ven­tu­ra – der­af nav­net på øen, der be­ty­der » stærk vind « , men det be­ty­der og­så, at man som re­gel har med­vind på til­ba­ge­vej­en mod Playi­tas, der lig­ger på den syd­li­ge del af øen. Her er og­så mas­ser af mu­lig­he­der for mo­un­tain­biking. Rig­tig godt for: Alt fra pro­fes­sio­nel­le til gla­de før­ste- gangs- pe­da­lat­le­ter vil fin­de ti­mers mor­skab på bak­ker­ne. Ik­ke så godt for: Folk med stram øko­no­mi, da den bil­lig­ste cy­kel ko­ster cir­ka 180 kr. at le­je pr. dag. Spa Midt i resor­tet lig­ger Tau Spa. Det ko­ster cir­ka 75 kr. at få ad­gang til et stort boble­bad uden mas­sa­ge­dy­ser, tre for­skel­li­ge sau­na­er ( in­frarød, finsk og damp) samt et kar med iskoldt vand. Der er og­så ua­ne­de mu­lig­he­der for at til­kø­be for­skel­li­ge be­hand­lin­ger – fra cho­ko­la­de­te­ra­pi til se­ri­øs sport­s­mas­sa­ge. Mas­sø­rer­ne er vant til at­le­ter og ta­ger hårdt og godt fat. Rig­tig godt for: Al­le, der ger­ne vil ha­ve det fy­sisk bed­re om én ti­me. Ik­ke så godt for: Folk, der for­ven­ter et pa­lads af vel­væ­re. Ste­det er ik­ke så stort. Styr­ke­træ­ning Fit­nes­scen­tret er re­la­tivt stort og in­de­hol­der, hvad man be­hø­ver til en god træ­ning. Her er bå­de lø­bebånd, mo­tions­cyk­ler, ma­ski­ner, fri- væg­te og in­si­ste­ren­de te­ch­nomu­sik i højt­ta­ler­ne. I mid­ten af det højlof­te­de lo­ka­le fin­des en strækzo­ne, hvor man på måt­ter kan ple­je krop­pen med ela­stik­ker, gym­balls el­ler styro­fo­am rol­lers. Resor­tet har des­u­den en uden­dørs fit­nes­spark med 13 for­skel­li­ge mo­tions­red­ska­ber, hvor man bru­ger sin egen kro­p­svægt til træ­ning. Rig­tig godt for: Se­ri­ø­se ener­gibund­ter, der ik­ke bli­ver træt­te nok af dagens øv­ri­ge pro­gram. Ik­ke så godt for: Folk, der vil træ­ne om­kring frokost­tid. Fit­nes­scen­tre­ret hol­der sies­ta mel­lem kl. 13 og 15. Bea­ch­vol­ley Playi­tas har én bea­ch­vol­ley­ba­ne, og den er gra­tis at be­nyt­te, li­ge­som bol­den kan lå­nes kvit og frit. Kva­li­te­ten af ba­nen af­hæn­ger af vej­ret – den er byg­get over et fun­da­ment, der ik­ke kan dræ­ne, så hvis det har reg­net, er den me­get våd, og san­det klum­per sig sam­men, så man ik­ke tør ka­ste sig ef­ter bol­den. Nyt og bed­re sand skul­le dog væ­re be­stilt. Det kom­mer maña­na. Rig­tig godt for: Hyg­ge­spil­le­ren, der ik­ke går sær­lig me­get op i bea­ch­vol­ley. Ik­ke så godt for: Den se­ri­ø­se, der skal fin­pud­se tek­nik. Mi­ni­golf Mel­lem sel­ve resor­tet og ha­vet har Playi­tas lagt en 18- hul­lers mi­ni­gol­f­ba­ne. Den er re­la­tivt am­bi­tiøs, dog kan se­ri­ø­se mi­ni­gol­f­spil­le­re ik­ke bru­ge den til me­get, ef­ter­som de bru­ger vink­ler og kan­ter til at ma­nøv­re­re rundt på ba­nen med, og da den­ne er be­truk­ket med grønt kunst­græs, som bu­er op af kan­ter­ne, er der langt hø­je­re sand­syn­lig­hed for at ry­ge af ba­nen end at op­nå vin­kel­mæs­si­ge for­de­le. En run­de ko­ster cir­ka 15 kr. Rig­tig godt for: Den træt­te, der har brug for no­get, hvor pul­sen er i kom­fort- zo­nen. Ik­ke så godt for: Spil­le­re, der er vant til » nor­ma­le « mi­ni­gol­f­ba­ner. Ten­nis Her er tre ten­nis­ba­ner med tyndt kunst­græs samt to på hardcourt, og det er re­la­tivt let at få plads på dem. Ge­ne­relt er kva­li­te­ten af ba­ner­ne fi­ne, men git­te­ret rundt om ba­ner­ne, der skal hol­de bol­de­ne in­de, er byg­get med li­ge præ­cis et så­dant mel­lem­rum, at en hård serv el­ler smash ik­ke hol­der bol­den til­ba­ge, og man der­for skal på tur for at hen­te dem igen. En ten­nis­ba­ne ko­ster cir­ka 70 kr. for en ti­me. Le­je af ketsjer 22 kr. pr. stk. Rig­tig godt for: Al­le, der ger­ne vil ha­ve pud­set de­res Woz­ni­a­cki- form af. Ik­ke så godt for: Var­me- al­ler­gi­ke­re. Ba­ner­ne lig­ger i læ, og der bli­ver hur­tigt rig­tig varmt. Me­di­ta­tion Hver uge er der fæl­les­me­di­ta­tion på et stort uden­dørs are­al med ud­sigt til hav og pal­mer på pro­gram­met. An­tal­let af de ti­melan­ge me­di­ta­tio­ner va­ri­e­rer fra uge til uge, så tjek i uge­pro­gram­met. Rig­tig godt for: Dem, der vil ha­ve en und­skyld­ning for ik­ke at smadre krop­pen med fy­sisk ud­fol­del­se. Ik­ke så godt for: Folk med dår­lig kon­cen­tra­tions­ev­ne. Der er re­la­tivt man­ge di­strak­tio­ner ( bl. a. bør­ne­poo­len) i umid­del­bar nær­hed, som kan skub­be dig ud af kurs i jag­ten på zen. Fæl­les­hold på MC1 MC1 er epi­cen­te­ret for fæl­lestræ­ning. Op til fem gan­ge om da­gen er der gra­tis hold­træ­ning i alt fra HIT, Bo­dy To­ne og Com­bat til Pi­la­tes, step og mo­bi­li­ty på den sto­re uden­dørs ba­ne. I In­for­ma­tio­nen på resor­tet kan man få et godt over­blik over mu­lig­he­der­ne, li­ge­som man kan tjek­ke det uge­pro­gram, man får ud­le­ve­ret ved an­komst. Hol­de­ne er på ni­veau­er – fra ul­ti­ma­tiv be­gyn­der til så fy­sisk hår­de, at selv gr­an­voks­ne mænd må gi­ve op. Rig­tig godt for: Al­le, der kan for­e­ne sig med hold- for­men. Ik­ke så godt for: Folk, der væl­ger det for­ker­te hold. Spørg i In­for­ma­tio­nen, in­den du mø­der op, så er det sjove­re. Svøm­ning Svøm­me­bas­si­net på Playi­tas har olym­pi­ske mål på 50 me­ter, og er der­for om­bej­let af de se­ri­ø­se svøm­me­re og tri­at­le­ter. Det ko­ster cir­ka 20 kr. i ti­men at bru­ge den olym­pi­ske po­ol. Der er god mu­lig­hed for havsvøm­ning, så man kan træ­ne kam­pen mod vind og ( be­græn­se­de) bøl­ger. Her er og­så gan­ske fi­ne hyg­gepools, som er sto­re nok til, at man kan svøm­me sig en fin tur. Rig­tig godt for: Hardco­re svøm­me­re, der vil se frem­skridt på form­ba­ro­me­te­ret, samt folk, der vil læ­re di­sci­pli­nen or­dent­ligt. Ik­ke så godt for: Folk, der er ude ef­ter zen- op­le­vel­sen ved svøm­ning. Den fås kun i ha­vet. Løb Der er in­gen de­ci­de­re­de lø­be­ba­ner på Playi­tas, men mas­ser af bak­ker i umid- del­bar nær­hed, der nok skal få mæl­ke­sy­ren til at pum­pe i lå­re­ne. Spe­ci­elt an­be­fa­lel­ses­vær­dig er en 13 km lang so­l­op­gangs- lø­be­tur til fyrtår­net Fa­ro de La En­tal­la­da, som slut­ter med en skrap syv pro­cents stig­ning. Hver mor­gen er der fæl­les- lø­be­tu­re i må­neland­ska­bet, hvor fo­kus er på hyg­gen ved at lø­be sam­men, ik­ke kon­kur­ren­ce­e­le­men­tet. Er man til det, af­hol­des kon­kur­ren­cer skam og­så – med præ­mi­er til dagens vin­der. Rig­tig godt for: Folk, der vil bak­ke­træ­ne el­ler in­ter­val­træ­ne. Ik­ke så godt for: Ty­per, der hur­tigt bli­ver træt af la­va­sten og bjer­ge. Sten­ter­ræ­net er smukt, men ens­ar­tet. De so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter Fle­re gan­ge om da­gen af­hol­der gu­i­der­ne el­ler resor­tets til­knyt­te­de træ­ne­re fæl­les ar­ran­ge­men­ter. Det kan væ­re alt fra vol­ley­ball til bad­min­ton. Det er gra­tis at del­ta­ge, dog skal man ha­ve el­ler le­je ket­cher til bad­min­ton. Man mø­der nye men­ne­sker, mens man får sved på pan­den. Mini­mumsal­de­ren er 16 år. Kon­cep­tet fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt og ryster hur­tigt folk sam­men. Rig­tig godt for: Dem, der vil hyg­ge og ha­ve det sjovt, mens de får nye ven­ner. Det går over­ra­sken­de stærkt, og man kom­mer hur­tigt på » hej « med man­ge, når man mø­der dem igen i buf­fe­ten el­ler på stran­den. Ik­ke så godt for: Den se­ri­ø­se vin­der­ty­pe. Hol­det er al­drig stær­ke­re end det sva­ge­ste led, og man kan så­le­des ta­be en del kam­pe. KON­KLU­SION: Der er me­re end ri­ge­ligt at la­ve på en uge på Playi­tas. Selv hvis man bru­ger al­le si­ne våg­ne ti­mer på sport, når man ik­ke igen­nem al­le ak­ti­vi­te­ter.

Vil du ger­ne væ­re ak­tiv på din fe­rie, er Playi­tas på Fu­er­te­ven­tu­ra et op­lagt bud. Fo­to: PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.