Til­bring en uge i pa­ra­dis

BT - - REJSER - Chri­sti­na Ma­j­cher rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

Vi har be­søgt ca­bi­ri­ske Aru­ba, der har alt det, du drøm­mer om på de mør­ke vin­ter­da­ge

Ca­ri­bi­en: Aru­ba er det per­fek­te sted at hol­de en pau­se fra det skan­di­na­vi­ske vin­ter­mør­ke. Men man kan og­så bli­ve mæt af at dase i pa­ra­dis­lig­nen­de om­gi­vel­ser. Så her er en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter til lands, til vands – og lidt i luf­ten Øst, vest og mid­ten På syd- og ve­st­ky­sten af Aru­ba fin­der du de hvi­de sand­stran­de, som er blandt de smuk­ke­ste i ver­den, mens nord- og øst­ky­sten er klip­pe­fyldt og vild.

Sørg for at få set beg­ge de­le, selv­om det sil­ke­blø­de sand og det strå­len­de, tur­kis­grøn­ne vand på den mil­de syd­ve­st­si­de er al­de­les hyp­no­ti­se­ren­de.

Glem hel­ler ik­ke at ud­for­ske mid­ten af øen, der bå­de by­der på mars- ag­ti­ge ør­ken­land­ska­ber og kak­tus­fyld­te bak­ker. Per­fekt til je­ep­kør­sel.

Sigt for ek­sem­pel ef­ter den mysti­ske Ca­si­ba­ri Ro­ck For­ma­tion på mid­ten af øen og ud­forsk den til fods. At kry­be og krav­le på de små sti­er mel­lem de gi­gan­ti­ske klip­pe­sten kan gi­ve en sjov for­nem­mel­se af at væ­re skrum­pet til my­re­stør­rel­se.

Øen er kun 31 km lang og knap 10 km bred, så det er over­sku­e­ligt at ud­for­ske det he­le. Lej for ek­sem­pel mo­un­tain­bi­kes el­ler book en of­fro­ad-je­ep- sa­fa­ri.

In­fo: aru­ba-acti­ve- va­ca­tions. com ( mo­un­tain­bi­ke) og de­palmtours. com ( je­ep- sa­fa­ri)

Ba­lan­ce­ret sight­se­e­ing Det er et must at prø­ve stand up pad­dle- sur­fing ( SUP), når man er på Aru­ba, for det ro­li­ge vand på syd­ve­st­si­den er per­fekt til den skæg­ge blan­ding af sur­f­sport og ka­ja­kro­ning, og man ser de bre­de pad­dle­bo­ards med den til­hø­ren­de pa­gaj overalt på stran­de­ne.

Jeg tro­e­de, at jeg skul­le igen­nem en del skvat­ten i van­det, før jeg lær­te at fin­de ba­lan­cen, men det er fak­tisk først, hvis man be­væ­ger sig ud i småbøl­get vand og skal læ­re at la­ve ven­din­ger og tri­cks, at det bli­ver svært.

Hos Aru­ba Surf & Pad­dle School kan man få kom­pe­tent op­læ­ring og boo­ke gu­i­de­de sight­se­e­ing- tu­re gen­nem na­turs­køn­ne om­rå­der, for ek­sem­pel på sydsi­den af øen gen­nem na­tur­li­ge ka­na­ler med man­gro­ve­træ­er på beg­ge si­der – el­ler en sol­ned- gangs­tur på nord­ve­st­si­den.

Det ko­ster 95 dol­lars per per­son ( ca. 610 kr.) for 2,5 ti­me ( mini­mum 2 per­so­ner).

In­fo: aru­ba­sur­f­school. com

Yo­ga med ud­sigt Et af de bed­ste ste­der at dyr­ke yo­ga på Aru­ba er på Man­che­bo Resort & Spa, som lig­ger på øens bre­de­ste strand, Eag­le Beach, der for­stå­e­ligt nok har ind­ta­get fjer­de­plad­sen på TripAd­visors li­ste over de bed­ste ca­ri­bi­ske stran­de.

Der af­hol­des yo­gaklas­ser hver dag ( bå­de mor­gen og af­ten) i pavil­lo­nen på stran­den, og det er vi­dun­der­ligt mo­ti­ve­ren­de at gi­ve sig hen til selv den mest be­svær­li­ge yo­ga­stil­ling, når man har ud­sigt til en af de smuk­ke­ste stran­de i ver­den, imens den bli­de, ca­ri­bi­ske bri­se blæ­ser al­le ir­ri­ta­tio­ner og fy­si­ske for­be­hold væk.

Det er som at få nul­ret sjæ­len sam­ti­dig. Him­melsk.

Der ser­ve­res pas­sen­de sund mad og smoo­t­hies i Man­che­bos re­stau­rant li­ge ved si­den af, så­som den in­tenst grøn­ne Island De­tox med ana­nas, spi­nat og li­me.

En times yo­ga ko­ster 15 dol­lars ( ca. 95 kr.). Bor man på Man­che­bo, er den før­ste yo­ga­ti­me gra­tis.

In­fo: man­che­bo. com

Kos­misk lo­tus­blomst Det kan bli­ve vil­de­re end­nu.

Hvis du vir­ke­lig vil ha­ve ud­for­dret din ba­lan­ce­ev­ne, skal du kom­bi­ne­re de to fo­re­gå­en­de op­le­vel­ser og ta­ge en yo­ga­ti­me på et stand up pad­dle­bo­ard.

En indlysende kom­bi­na­tion, og ja, det er svært. Men og­så vir­ke­lig læ­re­rigt og yp­per­ligt godt for krop­pen.

Man er nem­lig nødt til at ud­fø­re de klas­si­ske ba­lan­cestil­lin­ger helt kor­rekt, når det fo­re­går på et vip­pen­de bo­ard i van­det. Sny­der man lidt med spæn­din­gen i ma­vemus­k­ler­ne, skvat­ter man i.

Yo­galæ­re­re fra Island SUP Yo­ga un­der­vi­ser hver søn­dag kl. 9.30 på Palm Beach ( til­mel­ding er nød­ven­dig).

Vi var ni i klas­sen, og selv­om jeg be­stemt ik­ke har set syn­der­ligt ele­gant ud det me­ste af ti­den, var der øje­blik­ke, hvor jeg føl­te mig som en fred­fyldt lo­tus­blomst i kos­misk har­moni med uni­ver­set, blidt du­ven­de på pad­dle­bo­ar­det som en åkan­de i det neon­tur­kis vand.

En yo­ga­ti­me ko­ster 50 dol­lars. ( ca. 320 kr.)

In­fo: islandsup. com

Fart på ba­lan­cen Skal der me­re tem­po på ba­lan­ce­træ­nin­gen?

Et par mi­nut­ters gang læn­ge­re nord­på på Palm Beach fin­der du det per­fek­te sted til ki­te-og windsur­fing samt kom­pe­tent un­der­vis­ning i beg­ge de­le. Van­det er ro­ligt og vel­eg­net til ny­be­gyn­de­re.

Skal det væ­re ki­te­sur­fing, så sigt ef­ter Ar­man­dos’s Ki­te Scha­ck – den før­ste ki­te­sur­fing- sko­le på øen med 15 års er­fa­ring. To ti­mers un­der­vis­ning ko­ster 120 dol­lars ( ca. 770 kr.). Væl­ger man en pak­ke med fi­re un­der­vis­nings­ti­mer for 400 dol­lars ( ca. 2.560 kr.), ga­ran­te­rer de, at man står op­pe på bo­ar­det og ki­te­sur­fer, når man er fær­dig.

Skal du ba­re ha­ve fin­pud­set tek­nik­ken, ko­ster en ene­ti­me 100 dol­lars ( ca. 640 kr.). Og un­der­vi­ser­ne kan for­tæl­le dig, hvor du skal ta­ge hen på øen, hvis du leder ef­ter me­re ud­for­dren­de for­hold i van­det.

In­fo: ki­te­sur­fin­garu­ba. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.