Sch­mei­chels for­ret­nings­ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CARLS­BERG - wor­ldwi­de am­bas­sa­dør for Carls­berg. Får en ho­ved­rol­le som Carls­berg- brand un­der EM i Frank­rig næ­ste som­mer. FIRST - ind­gik i 2013 en to- årig kon­trakt med for­sik­rings­fi rma­et First. Har med­vir­ket i re­k­la­me­fi lm og events.

COURTS - am­bas­sa­dør for den asi­a­ti­ske it- kon­cern Courts. Bru­ges i kon­cer­nens re­k­la­mer.

TI­PI­CO - ind­gik i novem­ber 2014 en tre­årig aft ale som am­bas­sa­dør for bet­ting­gi­gan­ten med mar­keds­fø­ring i Tys­kland, Dan­mark og Østrig. Nu er en glo­bal aft ale til man­ge mil­li­o­ner kro­ner på vej.

MAN­CHE­STER UNI TED-ha ri­f­ler e år væ­ret am­bas­sa­dør, men over­gik f rai som­mer til ’ le­gend’. Bru­ges til at bran­de klub­ben i he­le ver­den i for­bin­del­se med ek­sem­pel­vis trø­jelan­ce­rin­ger.

BRI­TISK TV - ar­bej­der fre­elan­ce som Pre­mi­er Le­ague- ekspert. Bru­ges jævn­ligt af BBC, Sky Sports og Pre­mi­er Le­ague TV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.