Axelsen hav­de ver­dens bed­ste til tæl­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@ spor­ten. dk Mor­ten Bjer­re­gaard | morh@ spor­ten. dk

Vik­tor Axelsen gik ned i tredje sæt og tab­te til ver­den­set­te­ren Chen Long i se­mi­fi na­len ved Den­mark Open i Oden­se. De dan­ske her­re- og mixed­doub­ler mis­se­de og­så dagens fi na­le­plad­ser. Den dan­ske her­re­sing­le tab­te med cif­re­ne 21- 15, 17- 21, 16- 21.

Vik­tor Axelsen ind­led­te op­gø­ret fl ot og dik­te­re­de spil­let bå­de ved net­tet og bag­linj­en mod Chen Long.

I lø­bet af an­det sæt kom ki­ne­se­ren bed­re med, og i tredje sæt gik det helt galt for Vik­tor Axelsen, der til­lod 11 po­int i træk til sin ba­ne­mand ved stil­lin­gen 12- 8 i dansk favør.

Tab­te over­blik­ket

» Jeg blev træt og mi­ste­de over­blik­ket, « sag­de Vik­tor Axelsen kort eft er op­gø­ret til TV3 Sport, in­den han fort­sat­te:

» I den pe­ri­o­de gik jeg eft er de nem­me vin­de­re, men mi­ne an­greb var ik­ke, som jeg kun­ne ha­ve hå­bet på. Imens stod han ba­re og ven­te­de på mig. «

Vik­tor Axelsen spil­le­de sig i se­mi­fi na­len ved over­be­vi­sen­de at slå leg­en­den Lin Dan med cif­re­ne 218, 21- 7. Der­for hav­de han hå­bet på me­re mod Chen Long, som han før har spil­let tæt­te kam­pe med.

» Jeg er selv­føl­ge­lig skuff et. Helt vildt skuff et. Jeg er ir­ri­te­ret over, at jeg ik­ke fi k me­re med her­fra, men jeg må og­så ba­re se i øj­ne­ne, at jeg mød­te en stær­ke­re spil­ler end mig i dag, « sag­de Vik­tor Axelsen.

Chen Long skal i fi na­len mø­de Tom­my Su­gi­ar­to fra In­do­nesi­en.

Det blev hel­ler ik­ke til no­gen dansk fi na­le­plads i mixed­doub­leræk­ken. Den dan­ske duo med Joachim Fischer og Chri­stin­na Pe­der­sen tab­te så­le­des i to sæt 14- 21, 16- 21 til det syd­kore­an­ske par Ha Na Kim og Sung Hyun Ko.

De to par mød­te og­så hin­an­den i Den­mark Open for to år si­den, hvor dan­sker­ne eft er et sandt dra­ma vandt det af­gø­ren­de tredje sæt med van­vit­ti­ge 30- 29. Der­fra vandt Fischer/ Pe­der­sen yder­li­ge­re tre kam­pe mod syd­kore­a­ner­ne, in­den de­res sej­rs­sti­me slut­te­de i går.

For man­ge fejl ko­ste­de sej­ren

Der­med var den ene­ste dan­ske mu­lig­hed for en dansk fi na­le­plads i dagens fi na­ler lagt i hæn­der­ne på her­redoub­len med Mathias Boe/ Car­sten Mo­gen­sen, men de skuff ede mod det ki­ne­si­ske par Chen Liu/ Lu Kai.

Før­ste sæt tab­te hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ter­ne snæ­vert med 20- 22. I an­det sæt fi k dan­sker­ne dog for al­vor gang i de­res højt an­lag­te spil, og det sik­re­de dem en sæt­tet 21- 11.

I tredje og af­gø­ren­de sæt sneg der sig alt for man­ge fejl ind i her­redoub­lens spil, og der­for er det ki­ne­ser­ne, der spil­ler fi na­le i dag eft er 17- 21 i tredje sæt.

Der er in­gen dan­ske­re på ba­nen i Oden­se, når der i dag spil­les fi na­ler i Den­mark Open.

Vik­tor Axelsen gav ver­den­set­te­ren Chen Long kamp til stregen, men den un­ge dan­sker tab­te pu­sten i tredje sæt og blev sendt ud af tur­ne­rin­gen. FO­TO: AS­B­JØRN SAND

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.