Får 3.000 kro­ner –af spil­le­sel­ska­bet

“Ik­ke så un­der­ligt med man­ge sto­re ge­vin­ster”

BT - - NYHEDER -

Hos Ma­ri­a­ca­si­no. dk går det stærkt med ge­vin­ster­ne.

” Gra­tis­spil­let” Spiña­ta Gran­de sprøjte­de ge­vin­ster ud til en hel­dig spil­ler.

På min­dre end et døgn blev hun over 140.000 kro­ner ri­ge­re.

– Det sker of­te­re, end man tror, især for­di vi gi­ver gra­tis chan­cer til al­le nye kun­der på spil­let, si­ger en tals­per­son i sel­ska­bet. Ca­si­no­ge­vin­ster­ne af­lø­ser hin­an­den på det po­pu­læ­re spil­le­si­te ma­ri­a­ca­si­no. dk. Sidst var det en hel­dig kvin­de, der vi­ste, hvor­for så man­ge vin­der på Spiña­ta Gran­de. På 24 spins hav­de kvin­den vun­det i alt 142.075 kro­ner.

– Al­le får jo gra­tis­spil på Spiña­ta Gran­de. Med over 96 % te­o­re­tisk ge­vin­st­til­ba­ge­be­ta­ling er det ik­ke så un­der­ligt, at der er man­ge sto­re ge­vin­ster, for­kla­rer en tals­per­son hos Ma­ri­a­ca­si­no. dk.

Ge­ne­røst til­bud

Men hun er ik­ke ale­ne, idet til­bud­det, som al­le nye kun­der får, er år­sa­gen til man­ge sto­re ge­vin­ster. Ved blot at re­gi­stre­re sig får man 25 ge­vin­st­chan­cer gra­tis. Men det er det næ­ste trin, de fle­ste tje­ner på og op­da­ger, hvil­ke mu­lig­he­der det gi­ver. Ved sin før­ste ind­be­ta­ling får man nem­lig 100 % i ind­be­ta­lings­bonus op til 3.000 kro­ner og yder­li­ge­re 100 gra­tis chan­cer.

– Det er dej­ligt at kun­ne til­by­de det­te, da vi kan se, hvor me­get vo­res kun­der værds­æt­ter ca­si­no, fort­sæt­ter tals­per­so­nen.

34.200 kro­ner på et spin

Kvin­den spil­le­de alt­så det po­pu­læ­re slots­spil Spiña­ta Gran­de og hav­de ef­ter min­dre end et døgn over 140.000 kro­ner på kon­to­en. Blandt an­det hav­de hun to spins i lø­bet af to mi­nut­ter, hvor det før­ste gav hen­de 13.400 kro­ner og det an­det 12.450 kro­ner. Des­u­den gav hen­des hel­dig­ste spin 34.200 kro­ner.

I alt blev det alt­så til 24 stør­re ge­vin­ster i lø­bet af et og sam­me døgn. Og med tan­ke på ma­ri­a­ca­si­no. dk’s po­pu­læ­re til­bud til nye kun­der må sel­ska­bet nok reg­ne med at ud­de­le fle­re ge­vin­ster på spil­let. Især ef­ter­som man ud over free spins kan få 3.000 kro­ner ek­stra at spil­le for med ind­be­ta­lings­bonus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.