Brød­re over­man­de­de be­væb­ne­de rø­ve­re

På trods af at de to hjemmerøvere med­brag­te køk­kenk­niv og pi­stol, måt­te de op­gi­ve at træn­ge ind i tre æl­dre sø­sken­des hjem

BT - - NYHEDER - Ma­ria Chri­sti­ne Mad­sen mama@ bt. dk

På trods af at 85- åri­ge Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen lør­dag aft en plud­se­lig stod an­sigt til an­sigt med to rø­ve­re be­væb­net med køk­kenk­niv og pi­stol i hans hjem i Von­ge ved Tør­ring, var hans før­ste tan­ke ik­ke at bli­ve ban­ge. Han tænk­te kun på at få dem ud af det hus, han de­ler med sin 81- åri­ge lil­le­bror Pe­ter og 77- åri­ge lil­le­sø­ster Gretha.

» Vi var ik­ke ban­ge. Vi prø­ve­de ba­re på at for­sva­re os mod de to rø­ve­re, « si­ger Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen til BT.

Sam­men end­te de tre sø­sken­de og­så med at sæt­te de to rø­ve­re på plads. Slog kniv ud af rø­vers hånd De to ma­ske­re­de rø­ve­re hav­de lør­dag aft en ban­ket på bå­de dø­ren og på vin­du­et hjem­me hos sø­sken­de­fl ok­ken om­kring klok­ken 21.15.

De ven­te­de ik­ke gæ­ster, men lil­le­bro­de­ren gik ud og lå­ste dø­ren op. Uden­for stod to frem­me­de mænd iført ele­fant­hu­er.

Med det sam­me dø­ren blev åb­net, gik den ene rø­ver løs på Pe­ter Jør­gen­sen med pi­sto­len, som ram­te den 81-åri­ge mand fl ere gan­ge i an­sig­tet.

Da Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen så, hvad der var ved at ske, stil­le­de han sig imel­lem.

» Den an­den af dem hav­de en kniv. Den slog jeg fra ham. Så rend­te han ud af hu­set, « si­ger han.

Eft er tu­mul­ten op­gav den an­den rø­ver og­så og stak af fra de tre sø­sken­des hus uden et byt­te.

» Min bror fi k en vold­som tur i ho­ve­det med pi­sto­len. Det blød­te bå­de her og der, så han måt­te med am­bu­lan­cen til Kol­ding, hvor han blev un­der­søgt, « si­ger Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen, der selv rin­ge­de til po­li­ti­et, der send­te tre pa­trul- jer, hunde og en am­bu­lan­ce til de­res hjem.

På trods af ska­der­ne i an­sig­tet har lil­le­bro­de­ren det godt i dag. Dog er de tre sø­sken­de lidt ryste­de oven på op­le­vel­sen. En vold­som op­le­vel­se » Det var no­get grimt no­get. Det har vi al­drig op­le­vet før. Det var me­get vold­somt, « si­ger Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen.

Eft er de to rø­ve­re var stuk­ket af fra hu­set i Von­ge, skynd­te Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen sig at luk­ke og lå­se al­le dø­re og vin­du­er.

» Men eft er de stak af, så vi ik­ke me­re til dem, « si­ger han.

De to rø­ve­re sag­de in­tet un­der he­le for­sø­get på at træn­ge ind de tre sø­sken­des hjem. Kun de­res øj­ne var syn­li­ge i hul­ler­ne i de­res ma­sker.

Po­li­ti­et me­ner iføl­ge Jens Chri­sti­an Jør­gen­sen, at de to mænd højst sand­syn­ligt er ud­læn­din­ge.

» Po­li­ti­et sag­de, at de nok hav­de holdt uden for vo­res ha­ve og så var kom­met den vej op til vo­res hus. Det var sik­kert til­fæl­digt, at de var kom­met her til os. Det kun­ne li­ge så godt væ­re gå­et ud over nog­le an­dre. Man ved al­drig, hvor­når det ram­mer, « si­ger han og fort­sæt­ter med et lil­le grin:

» Men vi har det godt nu. Jeg fi k da i hvert fald so­vet fra klok­ken tre i nat til klok­ken ni i mor­ges. «

De to rø­ve­re tog fl ug­ten fra de tre sø­sken­des hus ad Vi­borg­vej i nord­gå­en­de ret­ning.

De to mænd be­skri­ves som 180 cen­ti­me­ter hø­je, musku­lø­se af byg­ning og med ele­fant­hu­er på med hul­ler til øj­ne og mund.

Vi var ik­ke ban­ge. Vi prø­ve­de ba­re på at for­sva­re os mod de to rø­ve­re 85- åri­ge Jens Chri­sti­an

Jør­gen­sen

81- åri­ge Pe­ter Jør­gen­sen ( tv) måt­te en tur på ska­destu­en ef­ter at væ­re ble­vet slå­et af rø­ver­ne, som han sam­men med sin sto­re­bror Jens Chri­sti­an fik sendt på flugt.

FO­TO: PER­NIL­LE KEL­LER SAND/ TV SYD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.