Nej, børn æn­drer på til­væ­rel­sen

BT - - DEBAT - JAN E. JØR­GEN­SEN Fa­mi­lie­ord­fø­rer, Ven­stre

DE VALG, MAN træff er i til­væ­rel­sen, har kon­se­kven­ser. Der­for er det glæ­de­ligt, at tre ud af fi re bør­ne­fa­mi­li­er i Ber­ling­s­ke sva­rer, at de an­ser det som de­res eget an­svar at få fa­mi­lieog ar­bejds­liv til at hæn­ge sam­men. For for­æl­dre har for­skel­li­ge pri­o­ri­te­ter. Der­for er det næ­sten dømt til at mis­lyk­kes, hvis vi skul­le la­ve en sær­lig mo­del fra po­li­tisk hold. Vi har nog­le rig­tig go­de vil­kår for bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Der­med ik­ke sagt, at det ik­ke kan bli­ve bed­re. Men Dan­mark er et godt land at væ­re bør­ne­fa­mi­lie i. Vi har ret go­de bar­selsvil­kår, lan­ge fe­ri­er. Og man kan nemt glem­me, at ar­bejds­ti­den har væ­ret læn­ge­re end de 37 ti­mer, den er i dag. Vi har et me­get fi nt­ma­sket net af dag­in­sti­tu­tio­ner, og det er stort set al­le børn, der er i vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver. Det er alt sam­men med til at gø­re, at bå­de mor og far kan væ­re på ar­bejds­mar­ke­det, mens man har børn.

JEG HAR EN for­nem­mel­se af, at man­ge un­ge for­æl­dre tæn­ker, at til­væ­rel­sen skal væ­re den sam­me, selv­om man får børn. De vil ha­ve de sam­me øko­no­mi­ske mu­lig­he­der, ha­ve det sam­me an­tal ski­fe­ri­er og ta­ge en iron­man. Det er et pres, man væl­ger at læg­ge på sig selv. Det er ik­ke sam­fun­dets skyld, men et grund­vil­kår, at man ik­ke kan le­ve på sam­me må­de, som før man fi k børn. Og det kan jeg som po­li­ti­ker ik­ke gø­re så me­get ved.

DER ER EN ten­dens til at tro, at man ba­re skal ha­ve, uden at det ko­ster den en­kel­te no­get. Men dem, som væl­ger at ar­bej­de me­get og må­ske ik­ke får børn, skal ik­ke be­ta­le for de valg, an­dre træff er.

KA­REN LUM­HOLT

JAN E. JØR­GEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.