Ja, børn er vo­res fæl­les an­svar

BT - - DEBAT - KA­REN LUM­HOLT

Di­rek­tør, tæn­ket­an­ken Cu­ra

VI FÅR KON­STANT at vi­de, at vi selv er an­svar­li­ge for vo­res suc­ces, og at det er vo­res egen fejl, hvis vi ik­ke kan få ar­bejds-og fa­mi­li­e­liv til at hæn­ge sam­men. Men børn er sam­fun­dets fæl­les an­svar. Hvor­for in­ve­ste­rer vi ik­ke me­re i vo­res børns om­sorg, når vi ved, at de før­ste 12 år af børns liv er af­gø­ren­de? Be­skæft igel­ses­fre­kven­sen i Dan­mark er den hø­je­ste i ver­den, og det er sær­ligt ak­tu­elt for os at ind­ret­te ar­bejds­mar­ke­det eft er, at der er kvin­der med børn på ar­bejds­mar­ke­det. I Nor­ge og Sve­ri­ge har de en næ­sten li­ge så høj be­skæf­ti­gel­ses­fre­kvens som os. Men i Nor­ge gi­ver man f. eks. til­læg til kvin­der, så de kan gå på ned­sat tid, når de kom­mer til­ba­ge fra bar­sel. Og i beg­ge lan­de har for­æl­dre ret til del­tid, ind­til bar­net bli­ver ni år.

I DAN­MARK HAR man ik­ke ret til del­tid. Og blandt højtud­dan­ne­de er det be­stemt ik­ke vel­set at gå på del­tid. Nyud­dan­ne­de un­ge, der får børn, er der­for ban­ge for at mi­ste de­res greb i kar­ri­e­re­sti­gen, hvis de går ned i tid. Så de får en rig­tig hård start med småbør- ne­ne. Hvis man er me­re ra­di­kal, kan man ned­sæt­te den dag­li­ge ar­bejds­dag til seks ti­mer, som den er nog­le ste­der i Sve­ri­ge på off ent­li­ge og pri­va­te ar­bejds­plad­ser. Sy­ge­fra­væ­ret fal­der, til­freds­he­den sti­ger, og pro­duk­ti­vi­te­ten er eft er et styk­ke tid på sam­me ni­veau. Og for­æl­dre­ne har me­re tid til fa­mi­li­en. Man kun­ne og­så, li­ge­som i Sve­ri­ge, gi­ve folk ret til at hol­de barns sy­ge­da­ge. Vi har kun overenskom­ster i Dan­mark, der gi­ver den ret. Det stres­ser for­æl­dre­ne. I Sve­ri­ge er bør­ne­ne ik­ke er li­ge så sy­ge, for­di de har ret til at bli­ve ra­ske. I Dan­mark bli­ver de sendt i vug­ge­stue med en pa­no­dil.

Bør vi ind­ret­te ar­bejds­mar­ke­det på en må­de, så for­æl­dre får me­re tid til bør­ne­ne?

KONTROVERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.