Giv fl yt­ning en chan­ce

BT - - DEBAT -

UD­FLYT­NING

Carl Erik Ras­mus­sen

Nord­borg

At skift e lands­del er slet ik­ke så slemt. For 51 år si­den fl yt­te­de min fa­mi­lie med ko­ne og to små pi­ger på to og fi re år fra Virum til Nord­borg. Med det i tan­ker­ne er det med stor forun­dring, jeg læ­ser og hø­rer om de helt for­fær­de­li­ge og vold­som­me føl­ger, der føl­ger med en ræk­ke statsan­sat­tes ud­fl yt­ning fra ho­ved­sta­den. At skift e lands­del er na­tur­lig­vis ik­ke no­gen helt li­ge­til fo­re­te­el­se, men lad nu væ­re med at gø­re pro­ble­met til no­get helt ræd­selsvæk­ken­de og uover­kom­me­ligt.

Jeg kan ty­de­ligt hu­ske, at det før­ste par år var van­ske­li­ge at stå igen­nem. Som ma­nu­fak­tur­ud­dan­net skul­le jeg væn­ne mig til sto­re for­skel­le i mit dag­li­ge ar­bej­de, et an­det sprog og et me­get an­der­le­des ind­købs­møn­ster hos min kun­de­kreds. Men al­le dis­se gen­vor­dig­he­der var da til at over­vin­de. Og ret hur­tigt op­le­ve­de min fa­mi­lie og jeg, at det slet ik­ke var så helt tos­set at fl yt­te til Nord­borg.

Den smuk­ke na­tur, de ven­li­ge men­ne­sker og det no­get ro­li­ge­re tem­po i vor hver­dag var alt sam­men plus­ser i ka­rak­ter­bo­gen. I dag kun­ne vi ik­ke drøm­me om at fl yt­te til­ba­ge til ho­ved­sta­den med dens trav­le og oft e for­ha­ste­de hver­dag, hvor in­gen ken­der hin­an­den og ik­ke ta­ger det hen­syn til hin­an­den, som vi sæt­ter så stor pris på. Der­for: Giv nu en even­tu­el ud­fl yt­ning en fair chan­ce for at bli­ve en suc­ces­hi­sto­rie.

ENER­GI

Vil­lum Chri­sten­sen

Ener­gi­o­rd­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce

Vid­ste du, at der på­læg­ges en så­kaldt ESO- af­gift , hver gang man be­ta­ler for var­me, el, olie og gas? Sik­kert ik­ke. For af­gift en frem­går slet ik­ke af reg­nin­gen. Nu er det oven i kø­bet kom­met frem, at en stor del af pen­ge­ne fra ESO- af­gift en, som for­ven­tes at lø­be op i 2 mil­li­ar­der kr. i år, klat­tes væk. De går nem­lig til en ener­gis­pa­re­ord­ning, der stort set in­gen eff ekt har. Det er rent ud sagt at hol­de dan­ske hus­hold­nin­ger for nar.

Fo­to: Mor­ten Juhl

Na­turEr­hvervs­sty­rel­sen flyt­ter fra Kø­ben­havn till Au­gu­sten­borg i Søn­der­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.