SUND FOR­NUFT – EL­LER KY­NISK SPIL ’’

Re­ge­rin­gens plan om ud­fl yt­ning af statsjob lig­ner et geo­gra­fi sk ret­fær­dig­heds­spil. Men den er nød­ven­dig

BT - - DEBAT -

For­le­den pop­pe­de end­nu et bi­drag til de­bat­ten om ud­fl yt­nin­gen af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser op på Fa­ce­book: » Det bed­ste man kan si­ge om Næst­ved er må­ske, at man hur­tigt kan kom­me til Kø­ben­havn. « DET ER SYND at si­ge, at re­ge­rin­gens plan om at fl yt­te 3.900 job i sta­ten ud af Kø­ben­havn er ble­vet mødt med klapsal­ver fra al­le si­der. Jo, selv­føl­ge­lig er der be­gej­string i vest og på Born­holm, hvor nye job kom­mer til, men blandt de statsan­sat­te i ho­ved­sta­den er der langt mel­lem smi­le­ne. Ly­sten til at pak­ke fl yt­te­kas­ser­ne og skift e ho­ved­stads­li­vet ud med Næst­ved, Bil­lund, Røn­ne el­ler en af de an­dre ’ vin­der­by­er’ er svær at spo­re. I sid­ste uge vi­ste en un­der­sø­gel­se fra øko­no­mer­ne og juri­ster­nes fag­for­bund Djøf, at kun tre pro­cent af de statsan­sat­te med­lem­mer for­ven­ter at fl yt­te med, når de­res ar­bejds­plads fl yt­ter fra Kø­ben­havn til provin­sen.

Det har væ­ret uger med stær­ke fø­lel­ser i spil, si­den stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) fl an­ke­ret af tre mi­ni­stre 1. ok­to­ber off ent­lig­gjor­de pla­nen, der skal sik­re et Dan­mark i bed­re ba­lan­ce. Det var alt­så ik­ke ba­re snik- snak, da der blev talt om at fl yt­te statsjob væk fra Kø­ben­havn.

De statsan­sat­te var cho­ke­re­de, græd, og vis­se ste­der blev der så­gar hid­kaldt kri­sep­sy­ko­lo­ger til at hjæl­pe med at be­ar­bej­de bud­ska­bet fra Stats­mi­ni­ste­ri­et. Det sid­ste er ble­vet tol­ket som en over­dra­ma­ti­se­ring, der var trods alt in­gen dø­de, men jo, der ven­ter sto­re ændringer i hver­da­gen for man­ge be­rør­te fa­mi­li­er.

Li­ge­som me­d­ar­bej­de­re på ar­bejds­plad­ser i stri­be­vis af min­dre by­er har op­le­vet det, når de­res job blev ned­lagt el­ler ryk­ket til stor­by­en i cen­tra­li­se­rin­gens hel­li­ge navn. Der var da hel­ler in­gen for­stå­el­se at spo­re, da en af de be­rør­te statsan­sat­te tal­te om tvangs­deporta­tion til Born­holm. » Prøv, hvad mas­ser af born­hol­me­re må gø­re dag­ligt: Pend­le over for at få ar­bej­de, « lød en syr­lig hil­sen fra klip­peø­en.

Det er umu­ligt at ren­se de­bat­ten for fø­lel­ser, som helt na­tur­ligt er der. Men lad det væ­re slå­et fast, at det er helt le­gi­timt, når po­li­ti­ker­ne væl­ger at om­møb­le­re de stats­li­ge job. Og­så selv om det li­ge nu i de kø­ben­havn­ske me­d­ar­bej­de­res op­tik frem­står som en ky­nisk plan for eks­pe­ri­men­tets skyld. Som et geo­gra­fi sk ret­fær­dig­heds­spil. Som sym­bol­po­li­tik oven på et valg, hvor væl­ger­ne i Hvad kan man gø­re for at gi­ve for­æl­dre me­re tid sam­men med de­res børn? Man skal i hø­je­re grad un­der­støt­te blandt an­det Søn­derjyl­land til­del­te Ven­stre en or­dent­lig lus­sing. DER ER BLE­VET eft er­lyst do­ku­men­ta­tion for, at det he­le nyt­ter no­get. Hvad nu, hvis kø­ben­hav­ner­ne blot væl­ger at pend­le til Næst­ved? Hvad med kva­li­te­ten i ar­bej­det, hvis vig­tig vi­den og er­fa­ring smul­drer, for­di nøg­le­me­d­ar­bej­de­re ik­ke fl yt­ter med til Hjør­ring?

Lo­gik­ken til­si­ger, at det selv­føl­ge­lig har en po­si­tiv eff ekt, når der etab­le­res nye ar­bejds­plad­ser i en by. Må­ske eft er en år­ræk­ke, hvor der he­le ti­den var no­get, der luk­ke­de el­ler fl yt­te­de. Men kri­ti­ker­ne har ret i, at der er man­ge ube­sva­re­de spørgs­mål om kon­se­kven­sen af ud­fl yt­nin­ger­ne. El­ler som for­man­den for Djøf Lisa Fer­bing Herold sag­de til Po­li­ti­ken søn­dag: » Det hav­de væ­ret rart, at man kun­ne se, hvad de en­kel­te be­slut­nin­ger vil gø­re for at ska­be me­re vækst og bed­re ba­lan­ce i Dan­mark. « Det er ba­re ik­ke mu­ligt. For for­an­drin­ger ta­ger tid. Re­ge­rin­gen har nu ud­stuk­ket en kurs.

Ud­for­drin­gen er at se ud­fl yt­nin­gen af statsjob­be­ne i an­det end et lo­kal­pa­tri­o­tisk per­spek­tiv, Som en plan for he­le Dan­mark. Det er svært, men nød­ven­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.