Er du for afh æn­gig af din mo­bil­te­le­fon?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.26 AF­HÆN­GIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.01 FLUGT FRA KEDSOM­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.07 MOBILFRI ZO­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.14 KVIN­DE VS. MO­BIL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.47

Ja

LEV I NU­ET

Mi­chel­le Ben­ne­kou

Jan Bor­ger Ber­nt­sen

Laila Sa­hl­gre­en

Anja Spuur Løn­strup

Nej

2.951 stem­mer på bt. dk At le­ve i nu­et er ik­ke no­get, der er eft er­trag­tet læn­ge­re, desvær­re. Vi er alt for op­ta­ge­de af alt det, al­le an­dre la­ver og ik­ke la­ver. Jeg sav­ner ti­den in­den smartp­ho­nen, hvor man skul­le sid­de ved en pc for at ha­ve fo­kus væk fra nu­et. Næ­sten al­le har svært ved at la­de te­le­fo­nen lig­ge. Det er et red­skab, som er ble­vet en afh æn­gig­hed.

Je­a­net­te Brink Ly­ster Ni­el­sen

Hvis man er rig­tig fo­rel­sket og glad der­hjem­me, så tror jeg ik­ke, man gad sid­de på Fa­ce­book kon­stant. Tror me­re, at det er en fl ugt fra, at man egent­lig ke­der sig. Jeg ved godt, hvad jeg vil­le væl­ge, selv­om jeg er me­get glad for min te­le­fon – hyg­ge med min kær­lig­hed i ste­det for Fa­ce­book. Mo­bil­te­le­fo­nen skal ud af sove­væ­rel­set. Den er ble­vet vig­ti­ge­re end par­for­hol­det. Hvis man som kvin­de skal kæm­pe mod en mo­bil for at få man­dens op­mærk­som­hed, så er jeg af den over­be­vis­ning, at der er no­get galt i for­hol­det. Al­le har et valg om at læg­ge mo­bi­len væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.