PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

ANET­TE BOR­CHORST Ja, og de sig­na­ler, der sen­des, lø­ber i al­le ret­nin­ger. Kvin­der­ne skal ta­ge ud­dan­nel­ser og væ­re en del af ar­bejds­mar­ke­det. Men sam­ti­dig skal de få børn og end­da og­så tid­li­ge­re. Og ger­ne me­re end ét barn. Det hæn­ger ik­ke sam­men. Ja, vi ta­ler me­get om go­de mu­lig­he­der for børn, men det fyl­der ik­ke me­get i de kon­kre­te til­tag. Der er nog­le me­ka­nis­mer på ar­bejds­mar­ke­det, som ik­ke sva­rer til det mo­der­ne liv, vi le­ver. Og det kan blandt an­det ses i kraft af, at vi får fær­re børn.

mu­lig­hed for, at en af for­æl­dre­ne kan gå på del­tid uden at bli­ve hæg­tet af sam­fun­det. Sam­ti­dig bur­de man se nær­me­re på bar­sels­om­rå­det i for­hold til fædre. Ta­bu­et om, at det kun er kvin­der, der skal ta­ge bars­len, skal bry­des.

Pro­fes­sor, In­sti­tut for Statskund­skab på Aal­borg Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.