’ Han har et ek­stra kær­lig­heds­kro­mo­som’

Malt­he på to år er ak­tivt valgt til, selv­om han ik­ke lig­ner an­dre børn

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist | chqv@ bt. dk

Abor­ten ple­jer el­lers at vin­de. Men der var slet ik­ke tvivl om, at Sø­ren og Git­te Fri­is Han­sen ven­te­de de­res øn­ske­barn. De­res char­me­trold Malt­he. I dag er han to år. Da Git­te Fri­is Han­sen var gravid, fik hun den sæd­van­li­ge nak­ke­folds­skan­ning. Men sva­ret var ik­ke sæd­van­ligt. Bar­net, hun ven­te­de, hav­de stor ri­si­ko for at ha­ve en kro­mo­som­fejl og der­med downs syn­drom.

» Og så stod vi der på sy­ge­hu­sets par­ke­rings­plads og ane­de hver­ken ud el­ler ind. Så vi kør­te hjem og tal­te om det, men der gik ik­ke me­re end en halv ti­me, før vi hav­de be­slut­tet os. Det var vo­res øn­ske­barn - ham skul­le vi ha­ve, « si­ger Sø­ren Fri­is Han­sen.

Der­med tog par­ret en an­den be­slut­ning end fler­tal­let af for­æl­dre i sam­me si­tu­a­tion.

I 2013 blev der i Dan­mark kun født 23 børn med downs syn­drom.

Ind­til 2004 var det kun kvin­der i slut­nin­gen af 30er­ne, der blev til­budt en skan­ning for syn­dro­met un­der de­res gravi­di­tet, men i dag får al­le til­bud­det. Det er for­ment­lig grun­den til, at Dan­mark har ver­dens­re­kor­den i at fra­væl­ge ufød­te børn - of­te for­di det vi­ser sig, at foste­ret har en kro­mo­som­fejl.

Tal fra Dansk Cyto­ge­ne­tisk Cen­tral­re­gi­ster vi­ser, at 93 pct. af de gravi­de i Dan­mark be­nyt­ter sig af til­bud­det om foster­un­der­sø­gel­ser, og godt 98 pct. af­bry­der gravi­di­te­ten, hvis det vi­ser sig, at foste­ret har downs syn­drom. På nu­væ­ren­de tids­punkt le­ver der 3.000 med syn­dro­met i Dan­mark, men sta­ti­stisk set kan det sid­ste barn med downs væ­re født om min­dre end 30 år.

I den for­bin­del­se sen­der DR de to kom­men­de man­da­ge pro­gram­met ’ Død over Downs’, som un­der­sø­ger kon­se­kven­ser­ne af scre­e­nin­gen for downs syn­drom.

En helt al­min­de­lig hver­dag

Hver­da­gen hos den lil­le fa­mi­lie på Fal­ster, som hu­ser far på 38 år, mor på 50 år og lil­le Malt­he på to år, lig­ner al­le an­dre fa­mi­li­ers. Malt­he går i en al­min­de­lig vug­ge­stue på li­ge fod med de an­dre børn, uden sær­li­ge for­an­stalt­nin­ger, mens mor og far går på ar­bej­de.

Og Sø­ren Fri­is Han­sen for­tæl­ler, at det nok me­re er om­ver­de­nen end dem selv, der spe­ku­le­rer over pro­blem­stil­lin­ger i hver­da­gen.

» Det er ik­ke no­gen hin­dring, at vi har valgt Malt­he. Vi gør al­le de ting, vi har lyst til, og vi har ik­ke lagt vo­res liv om. Men for os er Malt­he hel­ler ik­ke han­di­cap­pet - li­ge­som han ik­ke er downs, men har downs. Jeg ved ik­ke, hvad det er for et sam­fund, vi er ved at få i Dan­mark. Når jeg sid­der og kig­ger på min søn, kan jeg ik­ke for­stå, at folk dis­ku­te­rer, om han har ret til at le­ve. Hvor­for skal vi al­le sam­men væ­re ens, « spør­ger fa­de­ren. Sav­ne­de in­for­ma­tion om downs Der her­sker ik­ke tvivl hos Sø­ren Fri­is Han­sen om, at Malt­he nok skal få et godt og langt liv, selv­om han må­ske er læn­ge­re tid om at læ­re tin­ge­ne end an­dre. Ind­til vi­de­re har den ene­ste be­kym­ring væ­ret, at Malt­he var me­get for­kø­let det før­ste hal­ve år af sin vug­ge­stu­et­id, og el­lers kom­mer han til et år­ligt læ­ge­tjek, li­ge­som bør­ne­læ­gen kun er et opkald væk, hvis der er spørgs­mål el­ler be­kym­rin­ger.

Der gik ik­ke me­re end en halv ti­me, før vi hav­de be­slut­tet os. Det var vo­res øn­ske­barn - ham skul­le vi ha­ve

Sø­ren Fri­is Han­sen, far til Malt­he

Men selv­om fa­mi­li­en ik­ke tæn­ker over søn­nens ek­stra kro­mo­som i hver­da­gen, sav­ne­de de in­for­ma­tion, da de fik be­ske­den un­der gravi­di­te­ten, så de måt­te selv hjem og sø­ge på in­ter­net­tet. Til at be­gyn­de med kun­ne de nem­lig kun kom­me i tan­ke om Mor­ten og Pe­ter.

Sø­ren Fri­is Han­sen be­skri­ver op­le­vel­sen om at få be­ske­den om downs som for­fær­de­lig. Men det var ik­ke for­di, de­res søn hav­de en kro­mo­som­fejl.

» Rå­d­giv­nin­gen fra læ­ger­ne var man­gel­fuld. De var ik­ke sær­ligt sø­de ved os og for­tal­te en mas­se skræm­me­hi­sto­ri­er. F. eks. at vi ik­ke skul­le væ­re sik­re på, at han over­le­ve­de. Det før­ste, en læ­ge sag­de til os, da hun for­tal­te, at Mal­te hav­de downs, var, at nu skul­le vi ba­re vi­de, at det vil­le kom­me til at kræ­ve me­get af vo­res æg­te­skab. Men at for­æl­dre til børn med downs og­så kom til at el­ske bar­net, « si­ger Sø­ren Fri­is Han­sen, som først mød­te bør­ne­læ­ger se­ne­re i for­lø­bet, som rent fak­tisk øn­ske­de par­ret til­lyk­ke med de­res kom­men­de barn.

Men selv­om op­le­vel­ser­ne var svæ­re at læg­ge bag sig, kan fa­mi­li­en kun glæ­de sig over, at de har en vel­fun­ge­ren­de søn.

» Han er en lil­le char­me­trold, som kan char­me­re og få selv den su­re­ste sven­sker på Strø­get til at smi­le, « gri­ner fa­de­ren.

Pro­gram­met ’ Død over Downs’ sen­des klok­ken 21.30 den 19. og 26. ok­to­ber på DR2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.