Børn med downs har et godt liv

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist | chqv@ bt. dk

Mit barn skal ha­ve blå øj­ne, lyst hår og en IQ på 180. Er det en ud­vik­ling, vi øn­sker? De fle­ste vil nok tæn­ke, at det er at stram­me den. Men spør­ger man pro­fes­sor i etik og med­lem af Etisk Råd Tho­mas Ploug kan det me­get vel gå i den ret­ning, hvis ik­ke vi pas­ser på. Downs syn­drom er så småt ved at bli­ve ud­ryd­det, for­di det må- ske ik­ke helt er det øn­ske­barn, man hav­de fo­re­stil­let sig.

» Det hand­ler om livskva­li­tet. For­æl­dre har me­get kon­kre­te fo­re­stil­lin­ger om, hvad et lyk­ke­ligt liv er, og hvil­ket liv de­res barn skal ha­ve. Det er pro­ble­ma­tisk, når vi træk­ker vo­res egen op­fat­tel­se af, hvad der skal til for at få et godt liv, ned over ho­ve­det på et fo­ster, « si­ger Tho­mas Ploug.

Livskva­li­tet hand­ler me­re om øn­sker og for­vent­nin­ger - om de bli­ver op­fyldt. Og iføl­ge pro­fes­soren må vi ha­ve respekt for, at livskva­li­tet kan op­nås med me­get for­skel­li­ge for­ud­sæt­nin­ger. I dag har vi nem­lig fir­kan­te­de fo­re­stil­lin­ger om, hvor­dan li­vet er, når det er godt.

» Det er for­kert, for børn med downs har et godt liv. De er gla­de, « si­ger pro­fes­soren. Er det ri­me­ligt at fra­sor­te­re børn? Om fem år er det må­ske slet ik­ke nød­ven­digt at hen­ven­de sig til ho­spi­ta­let for at få tjek­ket ge­ner­ne. Må­ske kræ­ver det blot en test, man kan kø­be i en bu­tik og få la­vet on­li­ne,

som kan slad­re om dit ufød­te barns syg­dom­me og træk. Og er det in­den for ram­mer­ne for abort, kan man nå at af­bry­de gravi­di­te­ten, hvis foste­ret ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne.

» Og der skal vi kig­ge på vo­res fol­ke­moral: Er det ri­me­ligt? Det kan be­ty­de, at min­dre be­tyd­nings­ful­de li­del­ser som far­ve­blind­hed kan få for­æl­dre til at sor­te­re et fo­ster fra. Med sæd­do­no­rer kan man al­le­re­de væl­ge ud fra ud­se­en­de. Og vi kan fryg­te, det kom­mer helt der­ud i fle­re sam­men­hæn­ge, « si­ger Ploug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.