Ri­ven­de ud­vik­ling i gen­tek­no­lo­gi

BT - - NYHEDER -

I frem­ti­den bli­ver det ik­ke kun downs syn­drom, man kan un­der­sø­ge og te­ste for.

Gen­tek­no­lo­gi­en er i ri­ven­de ud­vik­ling. Det skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

Og tek­no­lo­gi­en bli­ver kun bed­re og bil­li­ge­re med ti­den.

En dna- test kan bå­de for­tæl­le nær­me­re om syg­dom­me og ta­len­ter. Har du en ar­ve­lig syg­dom, el- ler har du sær­ligt stort po­ten­ti­a­le til at bli­ve sport­s­stjer­ne?

I Au­stra­li­en gen­te­stes sport­s­folk for at op­nå den op­ti­ma­le for­be­re­del­se, mens man på Færø­er­ne og i Island fo­re­ta­ger sto­re ge­nun­der­sø­gel­ser, som skal af­ko­de be­folk­nin­gens sund­heds­pro­fil til frem­ti­dig brug. Og an­dre ste­der, som i Ki­na, har nog­le for­æl­dre sendt de­res børn på som­mer­lejr for at af­lu­re, om der i ge­ner­ne gem­mer sig en ly­sen­de frem­tid som sport­s­stjer­ne el­ler mu­si­ker.

Iføl­ge for­ske­re på om­rå­det er over­vej­el­ser­ne om at te­ste sig selv el­ler si­ne børn uund­gå­e­li­ge, så vi kan li­ge så godt væn­ne os til tan­ken.

På Hol­bæk Sy­ge­hus er for­ske­re al­le­re­de i gang med at gen­te­ste 3.000 børn mel­lem to og ot­te år for tegn på, om de har ri­si­ko for at ud­vik­le svær over­vægt.

I ek­semp­ler­ne bli­ver dna- te­sten brugt til at un­der­sø­ge børn, der er født, men vil i frem­ti­den og­så kun­ne bru­ges til ufød­te børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.