Le­di­ge kan mi­ste en må­nedsløn

BT - - NYHEDER -

DAG­PEN­GE

En be­reg­ning fra AK- Samvir­ke vi­ser så­le­des, at dag­pen­ge­sat­sen er på vej til at bli­ve ud­hu­let væ­sent­ligt. Ved skat­tere­for­men blev det be­slut­tet, at dag­pen­ge­sat­sen ik­ke skal ud­vik­le sig i sam­me tem­po som løn­ud­vik­lin­gen, og der­for vil le­di­ge i 2023 kun få det, der sva­rer til 11 må­ne­ders dag­pen­ge.

» Det her er en vold­som for­rin­gel­se, som al­le­re­de er ved­ta­get po­li­tisk. Når vi nu skal til at dis­ku­te­re dag­pen­ge- reg­ler, er det vig­tigt, at po­li­ti­ker­ne ta­ger høj­de for den ud­vik­ling, « si­ger Ver­ner Sand Kirk, der di­rek­tør i AK- Samvir­ke.

I 2023 har dag­pen­ge­sat­sen et så stort eft er­slæb i for­hold til løn­ud­vik­lin­gen, at det sva­rer til en hel må­neds dag­pen­ge – knap 18.000 kro­ner, fast­slår AK- Samvir­ke. Skal kun­ne be­ta­le sig So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes be­skæft igel­ses­ord­fø­rer Leif La­hn Jen­sen for­kla­rer til BT, at han er enig i det bag­ved­lig­gen­de bud­skab – at det skal kun­ne be­ta­le sig at væ­re med­lem af en a- kas­se:

» Når vi skal til at snak­ke om de her ting, har vi selv­føl­ge­lig fo­kus på alt. Jeg kan dog end­nu ik­ke si­ge, om vi skal kig­ge på sat­ser­ne. Det, jeg kan si­ge, er, at vi selv­føl­ge­lig går ind til for­hand­lin­ger­ne for at sør­ge for, at fær­re fal­der ud – men og­så for, at vi fort­sat skal ha­ve et at­trak­tivt sy­stem, så folk vil for­sik­re sig imod ar­bejds­løs­hed, « si­ger Leif La­hn Jen­sen.

Joachim B. Ol­sen, der er beskæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer for Li­be­ral Al­li­an­ce, kal­der det en klar for­del, at dag­pen­ge­ne ik­ke sti­ger i takt med løn­ud­vik­lin­gen. Svært at æn­dre gra­tis » Det øger jo be­skæft igel­sen mar­kant, at man la­ve­de den­ne her sats­re­gu­le­ring, så dag­pen­ge­ne føl­ger pris­ud­vik­lin­gen og ik­ke løn­ud­vik­lin­gen. Det vil be­ty­de, at fær­re er på dag­pen­ge i frem­ti­den, for­di det øger in­ci­ta­men­tet til at ar­bej­de, « si­ger Joachim B. Ol­sen.

Op­rin­de­lig fi k dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen til op­ga­ve at fi nde en løs­ning, hvor fær­re dan­ske­re fal­der ud af dag­pen­ge­sy­ste­met – uden at det skal ko­ste en kro­ne ek­stra. Det er sta­dig re­ge­rin­gens stand­punkt, at en ny ord­ning ik­ke skal ko­ste fl ere pen­ge, men me­get ty­der på, at det kan bli­ve svært.

Se­ne­st har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne åb­net op for, at et nyt sy­stem kan ko­ste fl ere pen­ge, li­ge­som SF og Dansk Fol­ke­par­ti tid­li­ge­re har meldt ud, at par­ti­er­ne ik­ke stem­mer for en dag­pen­ge­løs­ning, med­min­dre der sker en hal­ve­ring af genop­tje­nings­kra­vet, el­ler at dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen kom­mer med no­get, der er bed­re.

» Vi er klar til at smi­de fl ere pen­ge i, og det står vi sta­dig fast på. Vi vil ger­ne se på det he­le, men vi kræ­ver, at der kom­mer en mo­del, der er bed­re end den nu­væ­ren­de, « si­ger Bent Bøg­sted, der er be­skæft igel­ses­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti.

Det er re­ge­rin­gens plan, at der skal for­hand­les en dag­pen­ge­aft ale på plads in­den jul.

DAG­PEN­GE­KOM­MIS­SIO­NEN Den 27. ju­ni 2014 ned­sat­te den tid­li­ge­re re­ge­ring en dag­pen­ge­kom­mis­sion, der i dag kom­mer med si­ne an­be­fa­lin­ger til et bed­re og me­re tids­sva­ren­de dag­pen­ge­sy­stem. Kom­mis­sio­nen har blandt an­det un­der­søgt, hvor­dan man kan for­enk­le og afb ureau­kra­ti­se­re dag­pen­ge­sy­ste­met. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen fastslog ved Fol­ke­tin­gets åb­nings­de­bat, at en ny dag­pen­ge­mo­del kan kom­me til at ko­ste pen­ge. Par­tiets mål er, at fær­re dan­ske­re skal fal­de ud af sy­ste­met, og at mu­lig­he­der­ne for at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge for­bed­res. Dansk Fol­ke­par­ti Vil ger­ne ha­ve en ny dag­pen­ge- ord­ning, hvor genop­tje­nings­pe­ri­o­den en­ten bli­ver hal­ve­ret el­ler på an­den vis for­bed­ret. På læn­ge­re sigt øn­sker DF et konjunk­turafh æn­gigt dag­pen­ge­sy­stem, hvor dag­pen­ge­pe­ri­o­den for­læn­ges i en lav­konjunk­tur. Ven­stre Øn­sker en bred po­li­tisk aft ale over mid­ten med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Re­ge­rin­gens ud­gangs­punkt er, at det nye sy­stem ik­ke må ko­ste me­re end det nu­væ­ren­de. En­heds­li­sten En­heds­li­sten vil ha­ve an­nul­le­ret re­for­men fra 2010, så en fi re­årig dag­pen­ge­pe­ri­o­de igen bli­ver en re­a­li­tet. De vil og­så ha­ve hal­ve­ret genop­tje­nings­kra­vet til 26 uger. Li­be­ral Al­li­an­ce Par­ti­et øn­sker en dag­pen­ge­pe­ri­o­de på ét år, la­ve­re mak­si­mums­sat­ser og la­ve­re kom­pen­sa­tions­grad i for­hold til løn. Den nu­væ­ren­de kom­pen­sa­tions­grad er 90 pct. af den dag­li­ge løn. Al­ter­na­ti­vet Øn­sker at der bli­ver af­sat fl ere pen­ge til at for­bed­re dag­pen­ge­sy­ste­met, samt at genop­tje­nings­kra­vet bli­ver lem­pet. Par­ti­et me­ner des­u­den, at der skal ind­fø­res en ba­si­sy­del­se til le­di­ge på ni­veau med kon­tant­hjæl­pen uden at stil­le krav om, at de skal mø­de til kon­trol på job­cen­tret el­ler del­ta­ge i tvun­gen ak­ti­ve­ring. De Ra­di­ka­le Par­ti­et er grund­læg­gen­de til­freds med dag­pen­gere­for­men i sin nu­væ­ren­de form. Er dog åben over for an­be­fa­lin­ger­ne fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. Me­ner at en dag­pen­ge­pe­ri­o­de på to år skal be­stå. SF Par­ti­et vil kun stem­me for en dag­pen­ge- re­form, hvis genop­tje­nings­kra­vet, der i 2010 blev for­doblet fra et halvt til et helt år, bli­ver til­ba­gerul­let el­ler for­bed­ret yder­li­ge­re. Der­u­d­over vil par­ti­et for­læn­ge dag­pen­ge­pe­ri­o­den fra to år til tre år. De Kon­ser­va­ti­ve Af par­tiets ud­spil til et nyt dag­pen­ge- sy­stem, frem­går det, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti vil æn­dre reg­ler­ne for op­tje­nin­gen. Hvert års be­skæft igel­se ud over seks år gi­ver ret til yder­li­ge­re to må­ne­ders dag­pen­ge. Eft er 12 år på ar­bejds­mar­ke­det nås den mak­si­ma­le dag­pen­ge­pe­ri­o­de på to år. De, der har væ­ret un­der seks år på ar­bejds­mar­ke­det, får kun et års dag­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.