DEN EVI­GE KAMP

Fla­get op for Dan­mark el­ler Sve­ri­ge? BT har spurgt dan­ske­re i Kø­ben­havn og sven­ske­re i Mal­mø om det kom­men­de fod­bold­brag. Hvem vin­der? Og hvad er det med det sær­li­ge for­hold mel­lem de to lan­de?

BT - - NYHEDER - Kenneth Elkjær | ke­el@ bt. dk

Dan­mark og Sve­ri­ge har væ­ret i krig mod hin­an­den 11 gan­ge si­den 1500- tal­let. Vi har vun­det fem, det sam­me har Sve­ri­ge og en en­kelt gang er det endt uden sej­r­her­re. Og nu skal det næ­ste sto­re slag stå. Dan­mark mod Sve­ri­ge. Den­ne gang får vin­de­ren en plads ved som­me­rens EM- slut­run­de i fod­bold. Ta­be­ren må bli­ve hjem­me - kun et skam­fuldt ne­der­lag til ær­ke­ri­va­len ri­ge­re. BT er gå­et bag om op­gø­ret.

I Dan­mark har vi Jus­si Ad­lerOl­sen, Brød­re­ne Ol­sen og Mær­sk. I Sve­ri­ge har de Vol­vo, Abba og af­dø­de Hen­ning Man­kell, der er man­den bag Kurt Wal­lan­der.

Men dyk­ker man ned i tal­le­ne, er kon­klu­sio­nen ned­slå­en­de set med rød- hvi­de bril­ler. Sve­ri­ge er med si­ne 449.964 kva­drat­ki­lo­me­ter me­re end ti gan­ge stør­re end Dan­mark, og der bor fi­re mil­li­o­ner fle­re hos vo­res na­bo­er mod øst.

Men for­skel­len lig­ger ik­ke kun i stør­rel­sen, hvis man spør­ger pro­fes­sor Uf­fe Pa­lu­dan, der har for­sket i sven­ske sam­funds­for­hold:

» Sve­ri­ge er jo et stort land, mens Dan­mark er ker­nen af det, der en­gang var et stort land, « si­ger han og ud­dy­ber:

» Dan­mark må­ler sig i for­hold til Sve­ri­ge, og Sve­ri­ge bli­ver nævnt hver dag i dan­ske me­di­er. Men man skal ik­ke tro, at Dan­mark bli­ver nævnt i sven­ske me­di­er dag­ligt. Hvis man bor i Sto­ck­holm, er Dan­mark me­get langt væk, « si­ger han.

Stør­re glo­balt ud­syn

Iføl­ge Uf­fe Pa­lu­dan lig­ger den sto­re for­skel, for­u­den i stør­rel­se og be­folk­nings­tal, i men­ta­li­te­ten.

» De har et me­get stør­re glo­balt ud­syn. Det er og­så en af grun­de­ne til, at der er for­skel i vo­res ind­van- drings- og flygt­nin­gepo­li­tik. Sve­ri­ge ser ind­van­dre­re som mu­li­ge ar­bej­de­re i de­res virk­som­he­der, som kan bi­dra­ge til at gø­re Sve­ri­ge til et stør­re og ri­ge­re land. I Dan­mark tæn­ker vi ‘ dem og os’, og vi er ban­ge for, at fa­mi­liei­dyl­len og hyg­gen bli­ver tru­et af de frem­me­de, der kom­mer her­op, « si­ger han.

Men på trods af de ned­slå­en­de tal, er der al­li­ge­vel håb. BT har sam­let en ræk­ke punk­ter, hvor vi dan­ske­re gi­ver sven­sker­ne bag­hjul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.