Las­se Lind­b­jerg, 46 år. Fra Øre­stad Syd

BT - - NYHEDER -

Hvor­for skal vi vin­de over Sve­ri­ge?

» For­di vi skal til EM. Og så har der al­tid væ­re kon­kur­ren­ce mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark. Vi har det her had­kær­lig­heds- for­hold, li­ge­som jy­der og kø­ben­hav­ne­re har. «

På hvil­ke om­rå­der er vi el­lers bed­re end sven­sker­ne?

» Vi har al­tid dril­let sven­ske­re med det her ’ for­bud­sSve­ri­ge’ - at vi er lidt me­re li­be­ra­le i Dan­mark. «

Men hvad kan sven­sker­ne så?

» De har jo Zla­tan, der må si­ges at væ­re den bed­ste fod­bold­spil­ler mel­lem de to na­tio­ner. Og så har de en fan­ta­stisk vild na­tur, som vi ik­ke har. Det kan man godt mis­un­de dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.