Her ban­ker vi sven­sker­ne

BT - - NYHEDER - Kenneth Elkjær | ke­el@bt.dk

I har Astrid Lind­gren, men vi har H. C Andersen, der hvert år træk­ker turi­ster til Kø­ben­havn i tu­sind­vis. Kald ba­re en sta­tue af en kvin­de­krop med fi­ske­ha­le for fjol­let, men hvor man­ge ja­pa­ne­re rej­ser egent­lig til Sve­ri­ge for at se en langstrøm­pet pi­ge, der kan løf­te en he­st?

Det kan godt væ­re, det mød­te kri­tik, da prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie flyt­te­de fra Søn­derjyl­land til Kø­ben­havn. Men det er in­gen­ting i for­hold til Sve­ri­ges prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, der hel­le­re vil bo i Lon­don med sin ame­ri­kan­ske mand Chris O’Neill. Og der er trods alt me­re stil over at kom­me fra Au­stra­li­en, som vo­res kron­prin­ses­se Mary, end je­res prin­ses­se So­fia, der kom­mer fra Pa­ra­di­se Ho­tel. I el­sker sur­strøm­m­ing, som jo ret be­set ba­re er rå­d­den fisk, mens vi har na­tio­nal­ret­ten stegt flæsk med kar­to­f­ler og per­sil­lesovs. Og så kan det da godt væ­re, at Dan Jør­gen­sen ( S) som fø­de­va­re­mi­ni­ster brug­te en mil­li­on kro­ner på at ud­pe­ge det op­lag­te valg. I øv­rigt ly­der bik­semad alt­så en ken­de me­re de­li­kat end pyt i pan­na. Rej­se­ma­ga­si­net Tra­vel­ers

Di­gest har ud­pe­get Sve­ri­ge som det land i ver­den med de smuk­ke­ste kvin­der. Men de sven­ske mænd op­når til gen­gæld en slap tred­je­plads på li­sten over na­tio­ner­ne med de dår­lig­ste el­ske­re. Dan­ske mænd? Dem fin­der I på li­sten over de 10 bed­ste el­ske­re.

I har je­res øde­går­de, der lig­ger i ro­li­ge om­gi­vel­ser i sko­ve og tæt på vand. Men hvor fedt er det egent­lig, når der ik­ke er no­get sig­nal til mo­bil­te­le­fo­nen og myg nok til at for­tæ­re en hel bør­ne­fa­mi­lie? Vi har til gen­gæld 7.000 ki­lo­me­ter kyst og som­mer­hu­se nok til at hu­se na­tio­nens bor­ge­re fle­re gan­ge.

I gør en dyd ud af at gø­re det så svært som mu­ligt at kø­be al­ko­hol. Det er li­ge­frem ved­ta­get ved lov, at øl ik­ke må væ­re kol­de i je­res ‘ System­bo­la­get’. Men hvis kol­de øl er så far­li­ge, hvor­for val­far­ter I så til Dan­mark ef­ter øl, vin og drinks? Vi kla­ger ik­ke, selv­om den sven­ske kro­ne er min­dre værd end den dan­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.