3- årig var vild med lø­ve-dis­se­ke­rin­gen

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son | suss@ bt. dk Claus Fi­sker | Fo­to

» I er fra­stø­de­n­de mor­de­re, « har én af man­ge vold­som­me re­ak­tio­ner lydt. Fra men­ne­sker, som har fun­det det bar­ba­risk at dis­se­ke­re en lø­ve­un­ge for­an pu­bli­kum. Fra ud­læn­di­ge, for hvem det har væ­ret helt ufor­klar­ligt, at no­get så­dant kun­ne fo­re­gå i det of­fent­li­ge rum.

Det var i tors­dags, at lø­ve­un­gen blev spræt­tet op i Oden­se Zoo, og de so­ci­a­le me­di­er har væ­ret fyldt til bri­ste­punk­tet med re­ak­tio­ner si­den. Men nu har en ny stem­me meldt sig. Én, som ik­ke er det mind­ste for­ar­get. Og hvis egen 3- åri­ge dat­ter til­med ’ brø­le­de af glæ­de’, som han ud­tryk­ker det.

Ri­chard Or­an­ge hed­der jour­na­li­sten, som skri­ver for den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an, har ba­se i Mal­mø, og kryd­se­de bro­en for at kø­re til Oden­se med dat­te­ren.

» Pas på hen­de, « sag­de hans ko­ne, in­den de tril­le­de af sted med to­get.

Hans egen ene­ste be­kym­ring var, om dat­te­ren Eira med si­ne 3 år var for lil­le, men den be­kym­ring blev snart gjort til skam­me. For det før­ste hun sag­de, da lø­ve- un­gens ho­ved blev vist frem for pu­bli­kum, var » Sto­re kæ­ber. Løven bi­der dig. Løven vil bi­de Eira « . Med be­gej­string i stem­men.

Iføl­ge ar­tik­len i The Gu­ar­di­an var det da hel­ler ik­ke blo­det og lug­ten, der var den stør­ste ud­for­dring for hans 3- åri­ge dat­ter. Men tå­l­mo­dig­he­den.

Ef­ter en ti­me gik hun kold og måt­te fodres med fri­ka­del­ler, før hun var klar til sid­ste del af showet. Og da han på vej­en hjem i to­get spurg­te sin dat­ter, hvad det var, hun li­ge hav­de væ­ret vid­ne til, var for­kla­rin­gen me­get en­kel:

» Løven faldt ned på et bord og fik pla­ster på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.