Vil­le du be­gyn­de for­fra?

BT - - NYHEDER -

De fle­ste af os ken­der fø­lel­sen af, at vo­res job er un­der kon­stant for­an­dring. Til det go­de og til det on­de. Nog­le for­an­drin­ger er skabt af sam­funds­ud­vik­lin­gen, an­dre af tek­no­lo­gi­en, an­dre igen af po­li­ti­ker­ne. Og vi kan ik­ke gø­re an­det, end at føl­ge med. Men hav­de vi vidst, hvor det bar hen, vil­le

vi så væl­ge det igen? Vi har spurgt 4 men­ne­sker, hvis fag har gen­nem­gå­et sto­re for­an­drin­ger i de se­ne­ste år­ti­er, men­ne­sker som gen­nem et helt ar­bejds­liv på de­res egen krop har set og mær­ket de nye ti­der. Vil­le de be­gyn­de for­fra?

Post­bud­det

Sko­le­læ­re­ren

LAND­MAN­DEN

Stewar­des­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.