De­mens kan fore­byg­ges

Om­fat­ten­de in­ter­na­tio­nal forsk­ning fast­slår, at ik­ke al­le, men mindst hvert fj er­de til­fæl­de af de­mens vil kun­ne und­gås ved at ta­ge ot­te sund­heds­råd al­vor­ligt

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen | hped@ bt. dk Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen | mjes@ bt. dk

Ot­te stær­ke råd kan be­skyt­te din hjer­ne mod den altø­de­læg­gen­de hjer­ne­syg­dom de­mens. Det vi­ser et nyt stort, in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­pro­jekt, der net­op er pu­bli­ce­ret i det an­er­kend­te tids­skrift Jour­nal of neu­ro­lo­gy, neu­ro­sur­ge­ry and psy­chi­a­try. Do­ku­men­ta­tio­nen er ik­ke til at ta­ge fejl af, for­kla­rer neu­ro­p­sy­ko­log, Kas­per Jør­gen­sen, Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, om det nye stu­die, hvor ki­ne­si­ske for­ske­re har gen­nem­gå­et knap 100 for­skel­li­ge ri­si­ko­fak­to­rer for de­mens.

» Det in­ter­es­san­te ved det her stu­die er, at det er me­get om­fat­ten­de og på den må­de be­kræft er ek­si­ste­ren­de vi­den om, hvil­ke fak­to­rer der har be­tyd­ning for, om man ud­vik­ler syg­dom­men, « si­ger han.

Her­hjem­me le­ver om­kring 84.000 dan­ske­re med en de­mens­syg­dom. Det er en til­stand, der får kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og sprog­fær­dig­he­der til lang­somt at for­svin­de. Med ti­den bli­ver syg­dom­men så al­vor­lig, at den påvirker de om­rå­der i hjernen, som sty­rer vo­res be­væ­gel­se og vej­rtræk­ning, og til sidst dør man. Nog­le kan le­ve i op til 20 år, an­dre dør eft er gan­ske få år.

For­hin­drer 28 pct. af al­le til­fæl­de Men man­ge af til­fæl­de­ne kun­ne man alt­så helt und­gå ud­vik­le­de sig, hvis vi blev bed­re til at føl­ge de vig­ti­ge livs­stils­råd, som for­sker­ne frem­hæ­ver. Fak­tisk er det iføl­ge en lang ræk­ke stu­di­er op mod 28 pct. af al­le syg­domstil­fæl­de, man kun­ne for­hin­dre med bed­re va­ner i hver­da­gen:

» Vi ser et me­get stort fore­byg­gel­ses­po­ten­ti­a­le, som vi nok ik­ke ud­nyt­ter fuldt ud. Der­for bur­de vi må­ske fra sam­fun­dets si­de bli­ve bed­re til at op­ly­se om dis­se fak­to­rer, « si­ger Kas­per Jør­gen­sen. Mid­del­havskost og far­vel, to­bak De ot­te stær­ke­ste råd in­de­hol­der bl. a. vi­den om at spi­se så­kaldt mid­del­havskost ( rig på bl. a. fed fi sk, bælg­frug­ter og fuld­korn), at ind­ta­ge ko­leste­rols­æn­ken­de læ­ge­mid­ler, spi­se fo­lat ( et B- vi­ta­min), at drop­pe smø­ger­ne og at hol­de væg­ten in­den for nor­ma­l­om­rå­det. Råd, der må­ske ly­der simp­le at føl­ge, men som man­ge dan­ske­re alt­så al­li­ge­vel har svært ved at ta­ge til sig, når først hver­da­gen kø­rer der­u­dad.

» De fl este ved jo godt, at de bør spi­se sundt og und­gå for­hø­jet blodtryk og ko­leste­rol, men fra at ha­ve den vi­den til så at gø­re det i prak­sis er oft e lidt me­re kom­pli­ce­ret end som så, « si­ger Kas­per Jør­gen­sen.

I Alzhei­mer­for­e­nin­gen til­slut­ter man sig, at det kan væ­re svært at få dan­sker­ne til at ta­ge de be­skyt­ten­de fak­to­rer al­vor­ligt. Men al­li­ge­vel un­der­stre­ger di­rek­tør i for­e­nin­gen Nis Pe­ter Nis­sen vig­tig­he­den af det:

» Det er jo ik­ke kun i sel­ve fore­byg­gel­ses­fa­sen, at det er godt at hol­de sig i gang og væ­re be­vidst om sin kost. Når først man har få­et di­ag­no­sen, ved vi, at man kan for­sin­ke syg­dom­men i at ud­vik­le sig yder­li­ge­re, for desvær­re fi ndes der jo end­nu ik­ke no­gen kur mod de­mens. Den ek­si­ste­ren­de me­di­cin kan kun lang­somt mind­ske for­vær­rin­gen, « si­ger han.

Nis Pe­ter Nis­sen for­kla­rer, at der, uan­set hvor me­get vi fore­byg­ger, al­tid vil væ­re nog­le, der bli­ver ramt:

» Hvis det lig­ger i ge­ner­ne, er der ik­ke så me­get, vi kan gø­re li­ge nu, men al­le men­ne­sker vil al­tid ha­ve glæ­de af at le­ve så sundt som mu­ligt, for­di man så er bed­re be­skyt­tet, hvis man har ten­dens til at ud­vik­le alzhei­mer­for­an­drin­ger i hjernen, « si­ger han.

Skal man væl­ge de ab­so­lut vig­tig­ste råd blandt de nye ot­te, frem­hæ­ver di­rek­tø­ren rå­de­ne re­la­te­ret til hjer­tet, det vil si­ge den ko­leste­rols­æn­ken­de me­di­cin og mid­del­havsko­sten:

» Der er man­ge lig­he­der mel­lem ud­vik­lin­gen af de­mens og hjer­te­syg­dom­me, hvor åre­for­kal­k­ning er den vig­tig­ste selv­på­før­te ri­si­ko­fak­tor. Der­for er det så vig­tigt at hol­de øje med, at ens blodtryk og ko­leste­rol­tal ik­ke bli­ver for hø­je. En må­de at op­nå det på er bl. a. ved at ta­ge sin blod­tryks­s­æn­ken­de me­di­cin og hol­de sig til en ko­leste­rol­fat­tig kost, « si­ger han.

Vi ser et me­get stort fore­byg­gel­ses­po­ten­ti­a­le, som vi nok ik­ke ud­nyt­ter fuldt ud

Kas­per Jør­gen­sen, neu­ro­p­sy­ko­log ved Na­tio­nalt

Vi­den­cen­ter for De­mens Det er jo ik­ke kun i sel­ve fore­byg­gel­ses­fa­sen, at det er godt at hol­de sig i gang og væ­re be­vidst om sin kost Nis Pe­ter Nis­sen, di­rek­tør i

Alzhei­mer­for­e­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.