Gå amok­ka

BT - - SUNDHED -

2 Re­sul­ta­ter fra fl ere be­folk­nings­un­der­sø­gel­ser ty der på, at kaff edrik­ke­re har en la­ve­re ri­si­ko for at ud­vik­le alzheimer og an­dre de­mens­syg­dom­me end folk, der ik­ke drik­ker kaff e. Fle­re for­søg med mus har bl. a. vist, at koff ei­nen i kaff e har en be­skyt­ten­de eff ekt mod bl. a. hukom­mel­ses­tab. Sam­ti­dig har an­den forsk­ning vist, at kaff edrik­ken­de mus fi k hal­ve­ret mæng­den af så­kaldt ska­de­ligt amy­loid plak i hjer­ne­cel­ler­ne. Det er et pro­te­in­stof, der ty pisk op­ho­bes i hjernen, når man bli­ver ramt af alzheimer, og som med ti­den ned­bry­der hjer­ne­cel­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.