Bliv ik­ke for ty k

BT - - SUNDHED -

8 Sørg for, at sam­men­hæn­gen mel­lem din vægt og høj­de, det så­kald­te bo­dy mass in­dex, BMI, lig­ger mel­lem 20 og 25, når du er mel­lem 38 og 60 år. Et til­pas bo­dy mass in­dex midt i li­vet er nød­ven­digt, hvis du øn­sker at mini­me­re din ri­si­ko for at ud­vik­le alzheimer el­ler an­dre de­mens­syg­dom­me. Du kan op­ret­hol­de et sundt BMI ved bl. a. at spi­se va­ri­e­ret og dyr­ke mo­tion re­gel­mæs­sigt. Udregn dit BMI ved at di­vi­de­re din vægt med din høj­de gan­get med sig selv:

Kil­der: Alzhei­mer­for­e­nin­gen, Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, ’ Jour­nal of Neu­ro­lo­gy Neu­ro­sur­ge­ry and Psy­chi­a­try’, sund­hed. dk, vi­den­skab. dk, net­dok­tor. dk, alt­om­kost. dk m. fl. Fo­tos: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.