Søn vil ha­ve mord­myste­ri­um af­slut­tet

Lord Lucan for­svandt i 1974, ef­ter at fa­mi­li­ens bar­nepi­ge blev fun­det myr­det. Nu vil søn­nen ha­ve luk­ket sa­gen én gang for al­le - og over­ta­ge lord- tit­len

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son | suss@ bt. dk

’ Hjælp mig, hjælp mig,’ skreg kvin­den, da hun bra­se­de ind gen­nem dø­ren til pu­b­ben, smurt ind i blod og med vild­skab i øj­ne­ne. ’ Han for­søg­te at slå mig ihjel. Han er i hu­set. Han har myr­det bar­nepi­gen.’ Den sce­ne blev start­skud­det til en af de mest spek­taku­læ­re mord­s­a­ger i Eng­land. Sa­gen om den 39- åri­ge Lord Lucan og mor­det på den 29- åri­ge bar­nepi­ge, som blev fun­det i her­skabsvil­la­ens kæl­der sent om af­te­nen den 7. novem­ber 1974 og hav­de lidt en død, der stod i stærk kon­trast til det eks­klu­si­ve am­bas­sa­de­kvar­ter Lower Bel­gra­ve Stre­et i Lon­don. Ban­ket ihjel med et jer­n­rør.

Sa­gen gi­ver sta­dig genklang i de en­gel­ske me­di­er og er et æg­te mord­myste­ri­um. Ik­ke mindst for­di Lord Lucan har væ­ret for­s­vun­det li­ge si­den. Men nu, 41 år se­ne­re, vil hans søn ha­ve luk­ket sa­gen én gang for al­le. Og ha­ve fa­de­ren er­klæ­ret for død.

» Jeg tro­e­de naivt, at hi­sto­ri­en med åre­ne vil­le fa­de ud. Men i ste­det er den ble­vet stør­re, og jo fær­re der er til at kor­ri­ge­re den, des nem­me­re er det ble­vet at fa­bri­ke­re fle­re løg­ne, « som søn­nen Ge­or­ge Bing­ham tid­li­ge­re har ud­talt i et in­ter­view.

En rig­tig Ja­mes Bond- ty­pe

Selv­om en dom­stol er­klæ­re­de fa­de­ren skyl­dig i mor­det in ab­sen­tia, tror søn­nen ik­ke på, at hans far er skyl­dig, men at han be­gik selv­mord.

» Han vil­le al­drig le­ve et liv på flugt, « har Ge­or­ge Bing­ham re­spons væ­ret på de hund­re­de­vis af vid­ne­be­ret­nin­ger, der gen­nem åre­ne har in­di­ke­ret, at hans far er i li­ve og er ble­vet set rundt om­kring i ver­den.

Lord Lucan var en æg­te en­gelsk ari­sto­krat, som le­ve­de det sorg­lø­se liv i de øv­re luft­lag, og han var en kendt fi­gur ved spil­le­bor­de­ne. Han var en ka­ris­ma­tisk mand med dy­re va­ner. Hur­ti­ge spe­ed­bå­de og Aston Mar­tin i ga­ra­gen, en ren Ja­mes Bond- ty­pe. En rol­le, han da og­så på et tids­punkt var kan­di­dat til.

Da han i 1963 gif­te­de sig med Vero­ni­ca Dun­can og snart ef­ter blev far til i alt tre børn, tro­e­de de fle­ste i om­gangskred­sen, at nu vil­le han fal­de til ro.

Men det ske­te ik­ke, og i 1972 kol­lap­se­de par­rets æg­te­skab. Lord Lucan måt­te flyt­te fra hjem­met på 46 Lower Bel­gra­ve Stre­et, hvor Vero­ni­ca - el­ler La­dy Lucan, som hen­des ti­tel er - blev bo­en­de med de tre børn og bar­nepi­gen.

Lord Lucan tog ik­ke ne­der­la­get pænt. Først hav­ne­de par­ret i et bit­tert slags­mål om for­æl­dre­myn­dig­he­den, som han tab­te. Så be­gynd­te han at ud­spio­ne­re sin eks­ko­ne, be- gynd­te at op­ta­ge al­le de­res te­le­fon­sam­ta­ler. Og var sta­dig helt ma­nisk ved spil­le­bor­de­ne, hvor hans gæld ba­re vok­se­de og vok­se­de. Po­li­ti­et mødt af et gru­somt syn Søn­nen Ge­or­ge var selv kun syv år gam­mel den af­ten i novem­ber 1974, hvor hans far til­sy­ne­la­den­de skaf­fe­de sig ad­gang til hjem­met. Sam­men med si­ne to sø­sken­de lå han trygt og sov i sove­væ­rel­set, da fa­de­ren iføl­ge af­hø­rin­ger­ne for­søg­te at kvæ­le sin eks­ko­ne og slog bar­nepi­gen ihjel.

Det var et gru­somt syn, der mød­te po­li­ti­et. Væg­ge­ne i mor­gen­mads­stu­en i kæl­de­re­ta­gen var sprøjtet til med blod, li­ge­som der fle­re ste­der på gul­vet var små sø­er af blod. Og fra dem blo­di­ge fod­spor, der før­te til dø­ren ind til sel­ve køk­ke­net. Her in­de­holdt en blod­sprøjtet sæk li­get af den 29-åri­ge San­dra Ri­vett, bar­nepi­gen. Og i nær­he­den af den et blo­digt jer­n­rør. Slå­et helt ud af form.

Han for­søg­te at slå mig ihjel. Han er i hu­set. Han har myr­det bar­nepi­gen

Alt pe­ge­de på Lord Lucan. Som sam­me af­ten for­svandt som dug for so­len. Få næ­re ven­ner og fa­mi­lie hav­de kon­takt med ham i ti­mer­ne ef­ter. Så for­svandt han fra jor­dens over­fla­de.

De tek­ni­ske be­vi­ser, sam­men­holdt med eks­ko­nens vid­ne­for­kla­ring, før­te til, at ret­ten af­sag­de dom­men skyl­dig. Den lig­ger der sta­dig. Uden at Lord Lucan no­gen­sin­de er duk­ket op igen. Ryg­ter og te­o­ri­er fl­o­re­rer I 1992 fik søn­nen Ge­or­ge Bing­ham en død­ser­klæ­ring fra de en­gel­ske myn­dig­he­der, som gjor­de det mu­ligt at gø­re bo­et op. Men lov­giv­nin­gen bag er­klæ­rin­gen er af æl­dre da­to og ik­ke en­de­gyl­dig, og der­for har den spændt ben for Ge­or­ge Bing­ham, som bl. a. i 1999 fik af­slag på at over­ta­ge fa­de­rens plads i Hou­se of Lords. Be­grun­del­sen var, at sa­gen mod Lord Lucan ik­ke var luk­ket og sluk­ket.

Og der er da og­så man­ge, som er med til at hol­de mord­s­a­gen i li­ve.

Utal­li­ge vid­ner har de se­ne­ste 40 år over­dyn­get po­li­ti­et med for­skel­li­ge for­mer for be­vis­fø­rel­se for, at Lord Lucan er i li­ve. En af de mest ihær­di­ge er man­den bag hjem­mesi­den lord­lucan. com, som er over­be­vist om, at Lord Lucan i dag - hvor han vil­le væ­re 80 - er bo­sat i en­ten Sy­da­me­ri­ka el­ler Afrika.

’ Jeg tror og­så, at han blev i Eng­land to da­ge ef­ter mor­det på bar­nepi­gen, og at han der­ef­ter fløj ud af lan­det, en flugt ar­ran­ge­ret af hans go­de ven­ner Ja­mes Golds­mith og Jo­hn Aspi­nall. Han fløj til Syd­frank­rig og der­fra vi­de­re til Afrika i de­cem­ber 1974. Hans før­ste rej­se til­ba­ge til Eng­land var i 1985,’ skri­ver den unavn­giv­ne mand bag hjem­mesi­den.

Den slags til­ba­ge­ven­den­de ryg­ter vil Ge­or­ge Bing­ham nu ha­ve luk­ket og sluk­ket for. Og en ny lov, ved­ta­get i 2013, har gjort det mu­ligt for ham igen at an­sø­ge om en død­ser­klæ­ring. Dén der skal be­gra­ve hans far én gang for al­le.

Ud­over at få sat et punk­tum for den 41 år gam­le ma­ka­bre mord­s­ag vil en en­de­lig død­ser­klæ­ring og­så sik­re søn­nen Ge­or­ge Bing­ham den ti­tel, der er ble­vet ham næg­tet i al­le dis­se år. Tit­len som lord.

Den kan han nem­lig først ar­ve, når Lord Lucan en­de­gyl­digt er er­klæ­ret død. Den dag bli­ver han Lord Bing­ham, Earl of Lucan.

La­dy Vero­ni­ca Lucan om sin eks­mand

FO­TO: SCAN­PIX

La­dy Vero­ni­ca Lucan på vej til det rets­mø­de, hvor hen­des eks­mand blev er­klæ­ret skyl­dig i mor­det på den 29- åri­ge bar­nepi­ge.

FO­TO: GOOG­LE MAPS

Det var i det­te seks- eta­gers hus i Lon­dons eks­klu­si­ve am­bas­sa­de­kvar­ter, at mor­det fandt sted i kæl­de­re­ta­gen.

FO­TO: UKENDT

Den 29- åri­ge bar­nepi­ge San­dra Ri­vett, der blev myr­det.

UKENDT FO­TO:

Lord Lucans søn, Ge­or­ge Bing­ham, som nu øn­sker at få ud­stedt en en­de­gyl­dig død­ser­klæ­ring på sin far.

FO­TO: SCAN­PIX

Lord Lucan som han så ud, in­den han i 1974 for­svandt fra jor­dens over­fla­de ef­ter dra­bet på hans børns bar­nepi­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.