’ Vi er no­get helt spe­ci­elt’

Ni­els Brandt og Minds of 99, der slog igen­nem med ’ Det er mig som er Knud’ er klar med de­res an­det al­bum ’ Li­ber’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@ bt. dk

Selv er jeg og­så be­sat af tan­ken om min egen ek­si­stens

Ni­els Brandt, Minds of 99

Dan­ske Minds of 99 er ble­vet sam­men­lig­net med bå­de TV- 2, Kim Lar­sen og Kli­ché. Men selv­om Ni­els Brandt er glad for sam­men­lig­nin­gen, så me­ner han som grup­pens for­san­ger, at Minds of 99 al­li­ge­vel er no­get helt for sig selv. » Hvis vi ik­ke men­te, at san­ge­ne var unik­ke, hvis det nye al­bum ik­ke ve­je­de no­get og hvis vi ik­ke la­ve­de mu­sik med me­ning, så vil­le vi sim­pelt­hen ik­ke gø­re det. Der bli­ver i for­vej­en la­vet alt for me­get dår­lig mu­sik. Så det gi­der vi ik­ke. Vi er no­get helt spe­ci­elt, « si­ger 30- åri­ge Ni­els Brandt, der så­le­des må­ske kom­mer til at ly­de en smu­le selvg­lad.

Men det er han be­stemt ik­ke.

Frie – og ga­le

Ban­det, der på årets Roskil­de Festi­val hø­ste­de bå­de fem- og seks­stjer­ne­de an­mel­del­ser for sin åb­nings­kon­cert på Or­an­ge Sce­ne, tør blot ta­ge mu­sik­ken og sig selv al­vor­ligt. Og bag de sto­re ord kæm­per Ni­els og de øv­ri­ge fem med­lem­mer af Minds of 99 en kon­stant kamp imod fø­lel­sen af at væ­re dybt util­træk­ke­lig. Og det er den­ne in­dre ek­si­sten­ti­a­lis­ti­ske kri­se, blan­det med et 25 år langt ven­skab, be­fri­en­de hu­mor og fest, der har ført til nye san­ge som ’ Drøm­mer om li­vet’, ’ Til dem’ og ’ Stjer­ner i him­len’.

Og Ni­els for­kla­rer grup­pens tænk­som­me uni­vers.

» Vi til­hø­rer den må­ske fri­e­ste ge­ne­ra­tion, der no­gen­sin­de har ek­si­ste­ret i Dan­mark. Vi kan gø­re li­ge præ­cis, hvad vi har lyst til. Og al­li­ge­vel går vo­res jæv­nal­dren­de til psy­ki­a­ter i ho­be­tal. Og folk kom­mer hjem med al­le mu­li­ge for­skel­li­ge di­ag­no­ser. Selv er jeg og­så be­sat af tan­ken om min egen ek­si­stens. jeg bom­bar­de­rer kon­stant mig selv med spørgs­mål som ’ le­ver jeg nok i nu­et’ og ’ får jeg nok ud af mit liv’.

Den slags dri­ver selv­føl­ge­lig nog­le folk til van­vid. Men hel­dig­vis har vi i grup­pen et out­put. Vi kan nem­lig skri­ve san­ge om al­le vo­res tan­ker. Og dét er med til at gø­re mit liv fuld­stæn­dig van­vit­tig fedt, « si­ger Ni­els Brandt. Ko­nen er med på idéen Minds of 99- for­san­ge­ren nå­e­de al­drig selv at gø­re gym­na­si­et fær­digt. Han er gift med en ame­ri­kansk pi­ge. Sam­men har de en fem- årig søn. Men trods den nystar­te­de fa­mi­lie gi­ver ro­ck­mu­si­ker­til­væ­rel­sen in­gen pro­ble­mer på hjem­me­fron­ten. Små men­ne­sker » Slet ik­ke. Min ko­nes far er gam­mel ja­zz- mu­si­ker. Så hun ved, hvor­dan den slags fun­ge­rer. Og fak­tisk er det hen­de, der har de­sig­net grup­pens logo. Så det kun­ne ba­re ik­ke væ­re bed­re, « si­ger Ni­els, der trods sin til­freds­hed ik­ke nød­ven­dig­vis er helt enig i sam­men­lig­nin­gen med al­le de æl­dre dan­ske ro­ck- og po­p­nav­ne.

» Sand­he­den er nok nær­me­re, at vi har lyt­tet til man­ge af de sam­me uden­land­ske nav­ne - nav­ne der har in­spi­re­ret bå­de dem og os, « si­ger Ni­els Brandt, der blandt si­ne pri­va­te fa­vo­rit­ter kom­mer så vidt om­kring som David Bowie, De­vo, New Or­der, The Smit­hs og Oa­sis.

» Hver af vo­res ti nye san­ge er som små men­ne­sker, vi har skabt. Og mit stør­ste øn­ske er, at de skal ska­be så­dan en slags fyr­vær­ke­ri in­de i de folk, der lyt­ter. San­ge­ne skal gi­ve gå­se­hus. Og ba­re gi­ve folk en ufor­klar­lig lyst til at lyt­te igen og igen, « si­ger Brandt.

Minds of 99 ind­le­der sin ef­ter­år­s­tur­né 29. ok­to­ber.

FO­TO: SI­MON SKIP­PER

Her ind­ta­ger Ni­els Brandt og Minds of 99 Or­an­ge Sce­ne på årets Roskil­de Festi­val. Grup­pens an­det al­bum er net­op ud­kom­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.