Den svæ­re to­er bli­ver spyt­tet ud i stum­per og styk­ker

BT - - KULTUR - Jan Op­strup Poul­sen | Gaf­fa Læs he­le an­mel­del­sen på gaf­fa. dk

The Minds of 99 har med god grund ik­ke følt trang til at æn­dre på den grund- læg­gen­de form fra sid­ste års de­butal­bum, der var en min­dre eks­plo­sion på den dan­ske ro­ck­s­ce­ne. Og i ste­det for at sæt­te sig ned og tæn­ke tungt over den fort­sat­te færd er ban­det re­det vi­de­re på ener­gi­en fra et be­gi­ven­heds­rigt år.

’ Li­ber’ er der­for ble­vet et tøj­les­løst ro­ck­al­bum, der le­ver på den umid­del­ba­re ener­gi. San­ge­ne er i sig selv ik­ke de sto­re vær­ker og he­le vej­en igen­nem et råt opkog af bri­tisk po­st­punk og synt­hro­ck. Men til­eg­nel­sen og for­tolk­nin­gen af ro­ck­ens byg­ge­klod­ser er bå­de vold­som og over­be­vi­sen­de på Li­ber. Men nu er The Minds of 99 og­så et band, der tør tæn­ke de sto­re tan­ker og li­ge­frem in­si­ste­re på at gø­re en for­skel.

Mu­si­kalsk er Li­ber me­re ul­ti­ma­tiv end for­gæn­ge­ren, og der bli­ver spil­let med en hø­je­re ri­si­ko. Der le­ges be­snæ­ren­de i den per­len­de ’ Ma Che­rie Bon Bon’, og i ’ Hjer­tet føl­ger’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.