Fyldt med fejl ... hel­dig­vis

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@ bt. dk

SYS’ CO­ME­BA­CK ’ Al­le mi­ne fejl’ Pop **** **

Eft er en lil­le, vel­fortjent tæn­ke­pau­se er Sys Bjer­re til­ba­ge med det dybt per­son­li­ge al­bum ’ Al­le mi­ne fejl’. Og san­ge­ne spæn­der den­ne gang fra det let ro­de­de til det hjer­teskæ­ren­de smuk­ke og no­get nær per­fek­te. Så­le­des kom­bi­ne­rer ’ He­stepi­ge’, ’ Ele­fan­ten i rum­met’ og ’ Før de ser hin­an­den for før­ste gang’ dén ui­mod­ståe­li­ge po­p­to­ne, der gjor­de ’ Sku’ ha’ gå­et hjem’, og ’ Ma­le­ne’ til små lan­de­pla­ger, med en ny per­son­lig ly­rik, der gør ’ Al­le mi­ne fejl’ til no­get helt nyt og frisk.

I ’ Før de ser hin­an­den for før­ste gang’ kø­rer Sys kær­lig­heds­fi lmen bag­læns - så op­brud­dets smer­te bli­ver over­stå­et med det sam­me. Og i samt­li­ge 11 san­ge læ­rer vi den vir­ke­lig Sys at ken­de.

Det be­ty­der ik­ke, at ’ Al­le mi­ne fejl’ en­der som en selv­høj­ti­de­lig be­ken­del­ses­ro­man - langt­fra. To­nen er sta­dig frisk og skæv. Men der bli­ver knust hjer­ter. Og spe­ci­elt ’ Man­den med det lil­la øje’ fi k mig til at stop­pe op og ta­be un­der­kæ­ben. Luft en fry­ser til is Her for­tæl­ler Sys hi­sto­ri­en om man­den, der kom­mer ind i tog­ku­pe­en - på ba­re en helt al­min­de­lig dag. Først sæn­ker al­le blik­ket og tæn­ker ’ skrid’. Men bå­de hi­sto­rie og sang ud­vik­ler sig, så luft en fry­ser til is og de små hår rej­ser sig på ar­me­ne.

Selv tro­e­de Sys en over­gang, at hun må­ske hav­de skre­vet sin sid­ste sang. Men på ’ Al­le mi­ne fejl’ be­vi­ser so­li­sten, at hun sta­dig ( i den grad) har no­get på hjer­te. Så­le­des rø­rer de bed­ste san­ge dybt. Men ik­ke alt er per­fekt.

Så­le­des ly­der dansk- en­gel­ske ’ Fly’ mest som en vel­ment de­mo- op­ta­gel­se. Og hver­ken ’ Pla­stik’ el­ler ’ Jeg er så vred’ ( en vir­ke­lig de­mo) le­ver op til al­bum­mets øv­ri­ge ni­veau.

Sys Bjer­res nye al­bum ’ Al­le mi­ne fejl’ ud­kom­mer på fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.