Di­rek­te ind på før­ste­plad­sen

’ X Fa­ctor’- vin­de­ren Mar­tin fra Ørum slår bå­de One Di­rection og Justin Bie­ber på hit­lis­ten

BT - - KULTUR - Mor­ten Toft | mo­to@ bt. dk

Fre­dag af­ten over­ra­ske­de Mar­tin He­de­gaard alt og al­le, da han trop­pe­de op på sce­nen til P3 Guld og gjor­de co­me­ba­ck med sit nye num­mer ’ Le­vi­ta­te Me’. Han og ban­det Sa­veus er si­den rø­get til tops på iTu­nes’ hit­lis­te, hvor de søn­dag lig­ger for­an bl. a. Justin Bie­ber og One Di­rection.

San­gen er Mar­tin He­de­gaards eget ma­te­ri­a­le, og det er før­ste gang, at vin­de­ren af ’ X Fa­ctor’ i 2008 op­træ­der med et num­mer, der er hans helt eget. Og til­sy­ne­la­den­de er det no­get, det dan­ske pu­bli­kum er el­le­vil­de med.

Ved P3 Guld fre­dag af­ten modt­og Sa­veus en regn af klapsal­ver fra pu­bli­kum, der rej­ste sig op og hyl­de­de en rørt Mar­tin He­de­gaard i Kon­cert­hu­set.

Hyl­des på so­ci­a­le me­di­er

Og­så på de so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter og Fa­ce­book bli­ver Mar­tin, SA­VEUS og num­me­ret hyl­det.

Mar­tin Ho­berg He­de­gaard blev land­skendt, da han som 15-årig vandt ’ X Fa­ctor’. Ef­ter­føl­gen­de ud­gav han pla­den ’ Show the Wor­ld’, som solg­te i me­re end 100.000 ek­sem­pla­rer, men si­den har der væ­ret stil­le om­kring ham.

Ef­ter han af­slut­te­de gym­na­si­et på Vi­borg Ka­ted­ralsko­le, flyt­te­de han til Kø­ben­havn, hvor han bl. a. har brugt tid på at skri­ve og pro­du­ce­re for an­dre ar­ti­ster.

Han var ek­sem­pel­vis med­kom­po­nist på stor­hit­tet ’ Den­gang du græd’ af Sha­ka Lovel­ess. Num­me­ret har tid­li­ge­re væ­ret ’ Ugens uund­gå­e­li­ge’ på P3.

Der­u­d­over har Mar­tin He­de­gaard op­t­rå­dt på North Si­de i som­me­ren 2013. Her stod han plud­se­lig på festi­vals­ce­nen med The Wil­li­am Bla­kes og spil­le­de lidt gu­i­tar og key­bo­ard. I de 30 mi­nut­ter, han hop­pe­de rundt på sce­nen, nå­e­de han og­så at syn­ge et en­kelt num­mer.

FO­TO: AG­NE­TE SCHLI­CHT­KRULL/ DR

• Vi lær­te ’ Mar­tin fra Ørum’ at ken­de som 15- årig i DRs ta­lent­pro­gram ’ X Fa­ctor’ til­ba­ge i 2008. Fre­dag gjor­de den nu 23- åri­ge san­ger co­me­ba­ck på sce­nen ved P3 Guld. YouTu­be- vi­deo­en af den­ne op­træ­den er i lø­bet af we­e­ken­den ble­vet set over 200.000 gan­ge – på Spo­ti­fy er num­me­ret spil­let og hørt flit­tigt, og søn­dag top­pe­de han iTu­nes’ sing­le­hit­lis­te for­an bå­de One Di­rection og Justin Bie­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.