Trold­man­dens fest­dag

De fl este ken­der Mi­cha­el Gam­bon som Dum­b­ledo­re

BT - - NAVNE - Gert Ni­el­sen | gen@ ber­ling­s­ke. dk

Mi­cha­el Gam­bon har spil­let man­ge rol­ler i sit lan­ge sku­e­spil­ler­liv, men det vil nok al­tid væ­re rol­len som Al­bus Perci­val Wul­fric Bri­an Dum­b­ledo­re, trold­mand og rek­tor på trold­mands­sko­len Hogwarts, man først tæn­ker på, når man ser hans an­sigt.

Og så var han fak­tisk slet ik­ke med fra be­gyn­del­sen. I de to før­ste af­snit af ’ Har­ry Pot­ter’- fi lme­ne var det Ri­chard Har­ris, der ind­t­og rol­len, men han dø­de plud­se­ligt, og Mi­cha­el Gam­bon blev spurgt.

Det var i 2004, og den rol­le skul­le gø­re ham kendt i en langt stør­re kreds end tid­li­ge­re. Gan­ske vist spil­le­de han ho­ved­rol­len som den lidt spøj­se de­tek­tiv i ’ Den syn­gen­de de­tek­tiv’ i BBC- se­ri­en fra 1986, men det blev han ik­ke et stort navn af i fi lmver­de­nen. Kun­ne væ­re ble­vet Bond Så Mi­cha­el Gam­bon måt­te ven­te helt til, han var i slut­nin­gen af tres­ser­ne, før han slog igen­nem i den sto­re ver­den, om­end han har væ­ret be­rømt i man­ge år i Stor­bri­tan­ni­en som te­a­ter­sku­e­spil­ler.

Som pri­vat­per­son for­blev han dog li­ge så lidt in­for­ma­tiv, som han al­tid hav­de væ­ret.

Han kun­ne væ­re kom­met på det sto­re lær­red man­ge år tid­li­ge­re, hvis det var lyk­ke­des for ham at få rol­len som Ja­mes Bond som afl øs­ning for Ge­or­ge Lazenby, der blot fi k en en­kelt fi lm som dron­nin­gens agent med ret til at dræ­be.

Det blev så al­drig til no­get, men nog­le år se­ne­re var Gam­bon med i den sor­te ko­me­die ’ Kok­ken, ty­ven, hans ko­ne og hen­des el­sker’ fra 1989, der blev vel mod­ta­get af kri­ti­ker­ne, men be­trag­tet som en næ­sten- po­r­no­fi lm i USA. Den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le blev i den bri­tisk/ fran­ske fi lm spil­let af He­len Mir­ren. Lang tid om at læ­re en rol­le Han skal og­så spil­le med i fi lma­ti­se­rin­gen af J. K. Rowlings bog ’ Den tom­me plads’.

Og det bli­ver fi lm, der frem­over skal gi­ve den 75- åri­ge brød på bor­det, for nu har han op­gi­vet te­a­tret, for­di det ta­ger ham læn­ge­re tid at læ­re rol­ler­ne ude­nad. Det er no­get, han har dø­jet med i fl ere år, men som man for­søg­te at afh jæl­pe ved at gi­ve ham en øre snegl, hvori­gen­nem han fi k replik­ken.

Den brød han sig ik­ke om at spil­le med, så i be­gyn­del­sen af i år med­del­te han, at det var de­fi ni­tivt slut med at spil­le te­a­ter.

Der er en lil­le krøl­le på hi­sto­ri­en om Gam­bon. Han er glad for bi­ler, og det sid­ste sving på BBC bil­pro­gram­met ’ Top Gear’s ba­ne hed­der Gam­bon. Det skyl­des, at han tog den på to hjul, da han skul­le vi­se si­ne ev­ner bag rat­tet i en Suzuki Li­a­na i pro­gram­met i 2002.

FO­TO: REU­TERS OG ’ HAR­RY POT­TER OG HALVBLODSPRINSEN’

75- åri­ge Mi­cha­el Gam­bon er fær­dig med te­a­tret, men fort­sæt­ter på det sto­re lær­red, hvor han er klar til en ny J. K. Rowling- fil­ma­ti­se­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.