Even­tyr­lig action

BT - - TV - ACTION

Kan man stjæ­le den ame­ri­kan­ske uafh æn­gig­hed­ser­klæ­ring i en god sags tje­ne­ste? Ben er ud af en gam­mel skat­tejæ­ger­fam­li­le og selv­om hans far al­tid har fra­rå­det ham at føl­ge i fa­mi­li­ens spor, så la­der Ben al­li­ge­vel sig for­fø­re af sin bedste­fars hi­sto­ri- er om Tem­pel­rid­der­nes skat. Der­for rej­ser han til An­tark­tis sam­men med com­pu­ter­nør­den Riley og rig­man­den Ian for at le­de eft er et gam­melt fast­fros­set skib, Char­lot­te, som må­ske in­de­hol­der spor, der kan le­de til den stør­ste skat af al­le. Og gan­ske rig­tigt. De tre fi nder et gan- ske brug­bar spor, som leder dem til­ba­ge til USA - til Na­tio­na­lar­ki­vet, hvor skat­te­kor­tet skul­le væ­re teg­net bag på sel­ve den 200 år gam­le uaf­hæn­gig­hed­ser­klæ­ring. Men Ian er ik­ke til at sto­le på, og in­den læn­ge er han Bens vær­ste ri­val i kam­pen om at fi nde skat­ten. I før­ste om- gang gæl­der det dog om at få fi ngre­ne i den ame­ri­kan­ske uafh æn­gig­hed­ser­klæ­ring. Men kan Ben få sig selv til at stjæ­le no­get at det hel-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Ni­co­las Ca­ge har vun­det man­ge pri­ser for sit ka­rak­ter­sku­e­spil, men de se­ne­re år, har han pri­mært gjort sig in­den­for actions­gen­ren. Aft enens fi lm er én af de bed­re. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.