ME­TRO­EN BLI­VER IND­VI­ET

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 13 år si­den 2002:

LØVEN 22.07 - 22.08 Må­nen påvirker dit tegn i dag. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser og dag­li­ge be­hov. Du er me­re nær­ta­gen­de end sæd­van­ligt, så pas li­ge på. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Din lun­te er sær­de­les kort i dag. Må­ske er det for­di du selv mang­ler at gø­re no­get ved no­get? Din hand­le­kraft er i hvert fald pa­rat. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 For at få skabt den op­ti­ma­le har­moni om­kring dig, gæl­der det om at vi­se di­ne om­gi­vel­ser hvem du i vir­ke­lig­he­den er og ik­ke ba­re væ­re den sø­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger nog­le fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en, og som det er en god idé, at du ta­ger dig af. Hvis ik­ke, så vil de di­stra­he­re din dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du mær­ker en dej­lig po­si­tiv ener­gi i dag. Der er man­ge ting du har lyst til at gø­re no­get ved. Dog vil det gæl­de om, at kon­cen­tre­re dig om en ting. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger nog­le me­get favorable aspek­ter, som kan kom­me til at for­sø­de dit øko­no­mi­ske liv. Du har mu­lig­hed for vækst, så grib chan­cen! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Må­nen står og påvirker dit tegn i dag. Det læg­ger op til nog­le fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, som det er en god idé for dig at ta­ge op. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 For at få fj er­net den ir­ri­ta­tion, som du fø­ler lig­ger in­de­ni dig, så er det nød­ven­digt at si­ge din helt klar og for­be­hold­ne me­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

49). ( Svær 33). ( Mid­del 10). ( Nem

Kø­ben­havns Me­tro åb­ner med roy­a­le pas­sa­ge­rer på for­re­ste ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.