Så­dan stop­per vi Zla­tan

BT - - SPORTEN -

Mor­ten Ol­sen

» At hol­de ham fra chan­cer og fra at is­ce­ne­sæt­te de an­dre, det har vi haft en hel­dig hånd med tid­li­ge­re. Men tid­li­ge­re tæl­ler ik­ke, når du skal spil­le nye kam­pe og så vig­ti­ge kam­pe. Som jeg ser det, er der ik­ke så man­ge af de der Zla­tan- ty per til­ba­ge. Der er må­ske Lewan­dowski, de der dy­be an­gri­be­re, som er top­sco­re­re. Jeg tror, at Zla­tan har la­vet ot­te mål i kva­li­fi ka­tio­nen, og det er ’ ed­der­ma’me’ man­ge. Det ta­ler sit ty de­li­ge sprog. Det er en mand, vi skal hol­de øje med. Han er af­gø­ren­de, det er der slet in­gen tvivl om. «

Pe­ter Pi­il

» Zla­tan skal stop­pes på sam­me må­de som Dan­mark stop­pe­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do i de to kam­pe mod Portu­gal i kva­li­fi ka­tio­nen. De er beg­ge to su­per­stjer­ner på to mid­del­må­di­ge hold, men Portu­gal er ge­ne­relt bed­re til at fodre Ro­nal­do end sven­sker­ne er til at fodre Zla­tan. Alt an­det li­ge bur­de det væ­re en let­te­re op­ga­ve at mø­de Sve­ri­ge end Portu­gal. Men det kræ­ver, at he­le for­sva­ret har stort fo­kus på Zla­tan og at Dan­mark er tak­tisk vel­for­be­red­te. «

Erik Svi­at­chen­ko

» I Si­mon Kjær har vi man­den, der kan stop­pe Zla­tan Ibra­him­ovic, tror jeg. Det har han gjort før, og for ny­lig neut­ra­li­se­re­de han Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Så hvor­for ik­ke og­så Zla­tan?. «

Jakob Poul­sen.

» Han er jo ver­dens­klas­se. Han er må­ske ik­ke helt op­pe om­kring Ro­nal­do og Mes­si, men han er på hyl­den li­ge un­der. Så det er selv­føl­ge­lig en or­dent­lig mund­fuld. Men vi har vist, at vi godt kan hånd­te­re ham og hol­de ham ne­de. «

Stå­le Sol­bak­ken

» Jeg tror, at Dan­mark er et hak skar­pe­re, men Zla­tan ud­lig­ner det. Hvis han be­stem­mer sig 100 pro­cent for, at han skal spil­le EM i Frank­rig, kan det godt ske, at det bli­ver det, der af­gør det. Dan­mark er lidt skar­pe­re og har for­del af en fuld Par­ken i den sid­ste kamp, og hol­det kan jo al­tid hå­be på, at Zla­tan får gult i den før­ste kamp. «

Tho­mas Dela­ney

» Zla­tan er på en god dag do­mi­ne­ren­de. Han kan gø­re ondt på rig­tig man­ge spil­le­re. På hans min­dre go­de da­ge, som der desvær­re er me­get få af. Kan så­dan en spil­ler og­så væ­re en svær spil­ler for eget hold at ha­ve med at gø­re, for­di alt bli­ver spil­let op på ham. Men på en god dag er han en af de bed­ste i ver­den. Det bli­ver en mund­fuld, men så må vi hu­ske, at Si­mon Kjær kan hu­ske, hvor­dan man pak­ker ham sam­men. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.