Det si­ger de om lod­træk­nin­gen

BT - - SPORTEN -

Riza Dur­mi­si

» Det bli­ver ut­ro­ligt spæn­den­de. Om det så blev Sve­ri­ge el­ler et an­det hold, skal vi vin­de de to kam­pe, hvis vi skal til EM. Hvis vi ik­ke er bedst over to kam­pe, er det fortjent, hvis vi ik­ke ry­ger vi­de­re. Det hand­ler om, hvem der er bedst på da­gen, men vi vil gø­re alt for at op­ti­me­re og hol­de os skar­pe, så vi kan gå vi­de­re. Der er no­get sær­ligt over at mø­de Sve­ri­ge, men nu skal vi pas­se på. Jeg kan hu­ske, at vi med U21- lands­hol­det hå­be­de på at træk­ke Sve­ri­ge, men der tab­te vi, så jeg vil hel­ler væ­re stil­le om­kring det og si­ge, vi skal præ­ste­re på da­gen. «

Tho­mas Frank

» Det er en kamp, som jeg tror, at he­le fod­bold­dan­mark glæ­der sig til at se. Det bli­ver sinds­sygt spæn­den­de i play­off mod et hold, der er fuld­stæn­dig li­ge med os. Det kræ­ver to top­præ­sta­tio­ner af Dan­mark, og det bli­ver svært, men jeg tror, hvis vi ram­mer det ni­veau, som det dan­ske lands­hold har, tror jeg, det er nok til at gå vi­de­re. «

Wil­li­am Kvist

» Det bli­ver da sjovt. En kamp mod vo­res go­de na­bo­er. To fe­de kam­pe frem for mod Un­garn. Det her bli­ver lidt me­re in­ter­es­sant. Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg er til­freds rent sport­s­ligt, men jeg kan godt li­de kam­pe, hvor der er gang i den, og det bli­ver der her. Vi har haft godt fat i dem på det se­ne­ste. Vi har og­så vun­det en træ­nings­kamp, hvor vi kør­te dem rundt he­rin­de. Jeg si­ger ik­ke, at det bli­ver så­dan nu, for vi skal op­pe os. Men det bli­ver sjovt, og det gi­ver no­get ener­gi, at det er imod Sve­ri­ge. «

Stå­le Sol­bak­ken

» Det er fan­ta­sti­ske kam­pe! Det bli­ver to fan­ta­sti­ske kam­pe, og så mø­der Nor­ge Un­garn, som er det ene­ste hold, hol­det er fa­vo­rit­ter mod. Det kun­ne ik­ke væ­re bed­re. Vi får to thril­le­re og så Nor­ge som fa­vo­rit mod Un­garn. «

Mi­ka­el An­tons­son

» Det hav­de væ­ret sjovt, hvis bå­de Dan­mark og Sve­ri­ge kun­ne spil­le EM. Og det er ri­me­lig sim­pelt at sva­re på, hvem der går vi­de­re, hvis du spør­ger en sven­sker. Det gør Sve­ri­ge. Det er en sjov kamp, når jeg har spil­let i Dan­mark. Vi har fi re, som har væ­ret med på det sven­ske lands­hold. Vi snak­ke­de lidt in­den om, at vi nok skul­le få hin­an­den. Jeg har kig­get lidt på Dan­mark, for­di jeg spil­ler her, og det er et godt lands­hold, vi skal mø­de. «

Tho­mas Dela­ney

» Jeg fo­re­stil­ler mig, at det bli­ver lidt som stem­nin­gen til en FCK- Brønd­bykamp. Der er ik­ke me­re på spil, end hvis vi hav­de mødt nog­le an­dre. Men der er end­nu me­re ære ved at kom­me til slut­run­den. Jeg sy­nes, det er en fi n lod­træk­ning, og jeg tror og­så, at vi har mu­lig­he­der. Men det er og­så kam­pe, der kan bli­ve util­reg­ne­li­ge. Der bli­ver knald, og der er så me­get ære på spil. Der bli­ver nok kørt lidt ek­stra op. «

Da­ni­el Ag­ger

» Der er lidt tid end­nu, men vi vid­ste før lod­træk­nin­gen, at li­ge­me­get hvem vi fi k, så vil­le det bli­ve svært. Jeg sy­nes, det var me­get li­ge hold, men at vi får Sve­ri­ge bli­ver selv­føl­ge­ligt sjovt. Og vi har og­så haft go­de op­le­vel­ser mod dem de se­ne­ste kam­pe. «

Erik Ham­rén

» Det var den vær­st mu­li­ge lod­træk­ning, vi kun­ne få. Med tan­ke på vo­res sid­ste re­sul­ta­ter mod Dan­mark, vil­le jeg ger­ne væ­re slup­pet for dem. Vi har det svært mod dem re­sul­tat­mæs­sigt. Vi har få­et stryg mod dem to gan­ge i Par­ken, si­den jeg tog over. Det bli­ver en stor ud­for­dring for os at ven­de den ten­dens. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.