Svenska svaghe­ter

BT - - SPORTEN -

Fak­tisk har sven­sker­ne, li­ge­som Dan­mark, net­op spil­let en mi­se­ra­bel EM- kva­li­fi ka­tion, hvor de­res svag­he­der var til at få øje på. Sve­ri­ge spil­le­de 10 kam­pe i EM- kva­li­fi ka­tio­nen og end­te på en tred­je­plads eft er Østrig og Rusland. Fem sej­re, tre uaf­gjor­te og to ne­der­lag er de nøg­ne fa­cts. En stor skuff el­se for vo­res bro­der­folk, der hel­ler ik­ke er til­fred­se med land­stræ­ner Erik Ham­rén. Her får du et ind­blik i de svag­he­der, sven­sker­ne kæm­per med:

Upo­pu­lær land­stræ­ner

Den tid­li­ge­re AaB- mester­træ­ner, Erik Ham­rén, over­tog det sven­ske lands­hold i 2009, og det har ik­ke væ­ret en ube­tin­get suc­ces­hi­sto­rie. Eft er den ny­li­ge 4- 1 yd­my­gel­se hjem­me mod Østrig kræ­ve­de de sven­ske me­di­er Erik Ham­réns af­gang.

» Ham­rén mis­se­de VM i 2014, men fi k lov at fort­sæt­te al­li­ge­vel. Nu ri­si­ke­rer han at kø­re i grøft en med Sve­ri­ge i al­le ti­ders let­te­ste EM- kva­li­fi ka­tion. Svensk Alands­holds­fod­bold er ik­ke på ret­te vej, og det har det ik­ke væ­ret læn­ge. Nu er det nok, « skrev Expres­sens Mathias Lühr til­ba­ge i sep­tem­ber.

Men Erik Ham­rén næg­te­de i den for­bin­del­se at slip­pe tøj­ler­ne.

» Jeg har in­gen in­ten­tio­ner om at gå af. Jeg har væ­ret i mod­gang tid­li­ge­re i min kar­ri­e­re, og jeg er ble­vet fy­ret to gan­ge, men jeg har al­drig selv truk­ket mig. Jeg ta­ger an­svar, og det har jeg ik­ke tænkt mig at lø­be fra. Jeg er så­dan en, der står op i mod­gang. «

Mid­ter­for­svar og må­l­mand

I Sve­ri­ges ti kva­li­fi ka­tions­kam­pe ind­kas­se­re­de hol­det ni mål i ti kam­pe. Det har ført til en del kri­tik af FCKs Mi­ka­el Ant­hons­son og An­dreas Granq­vist, der nor­malt ud­gør det sven­ske mid­ter­for­svar. Den al­dren­de lands­holds­må­l­mand An­dreas Isaks­son bli­ver og­så ud­pe­get som et svag led i Sve­ri­ges star­top­stil­ling af hjem­lan­dets eks­per­ter.

In­gen spil­fi lo­so­fi

Erik Ham­réns mand­skab er af sven­ske me­di­er ble­vet be­skyldt for at mang­le en spil­fi lo­so­fi – især un­der den se­ne­ste kva­li­fi ka­tion.

» Lands­hol­det un­der Ham­rén har ik­ke me­get at læ­ne sig op af. In­gen for­nuft ige el­ler op­lag­te ide­er. Spil­ler­ne kæm­per hver for sig, men ved ik­ke, hvad de skal gø­re sam­men, « skri­ver Jo­han Ask fra Dagens Nyhe­ter. Han bli­ver bak­ket op af kol­le­ga­en Olof Lund fra Fot­bol­lka­na­len:

» Erik Ham­rén har ik­ke ud­vik­let lands­hol­det, og eft er EM må hans tid væ­re for­bi. «

Mang­len­de U21- eu­ro­pa­me­stre

Det er nok ik­ke gå­et man­ge dan­ske­res næ­se for­bi, at Sve­ri­ge vandt som­me­rens U- 21- EM, hvor de slog Dan­mark ud i se­mi­fi na­len. Men land­stræ­ner Erik Ham­rén har få­et stor kri­tik for ik­ke at bru­ge dis­se un­ge, fremad­stormen­de mænd og stæ­dig hol­de fast i den gam­le gar­de.

» Hvor­for sat­se på for­ti­den, når nu­ti­den al­le­re­de er her? Det er al­tid godt at gi­ve de un­ge mu­lig­he­den, for det gør sam­ti­dig at de æl­dre bli­ver pres­set og der­ved hæ­ver de­res spil,” Skrev Da­ni­el Kri­stoff er­sen fra Expres­sen så sent som i sid­ste uge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.