’ På sin vis ærg­rer det mig’

Mor­ten Ol­sen kan se frem til en sid­ste af­gø­ren­de kamp i Par­ken – mod Sve­ri­ge

BT - - SPORTEN - GOD LIR Jo­han Lyng­holm | jo­hp@ spor­ten. dk

Drøm­men om en nor­disk in­va­sion af Frank­rig for­duft ede lidt, da det stod klart, at Sve­ri­ge bli­ver det gr­an­voks­ne bump på vej­en, når de sid­ste bil­let­ter til EM- slut­run­den til som­mer skal ud­de­les i novem­ber. Og det ir­ri­te­rer land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, der i går sad klar for­an tvskær­men i hjem­met i Bel­gi­en for at føl­ge lod­træk­nin­gen til play­of­fk am­pe­ne, der spil­les om knap en må­ned – og hvor den sid­ste kamp spil­les i Par­ken. » På sin vis ærg­rer det mig lidt, at vi skal mø­de Sve­ri­ge. Nu da Island har kva­li­fi ce­ret sig, kun­ne det jo ha­ve væ­ret sjovt, hvis Sve­ri­ge, Nor­ge og Dan­mark og­så kom med. Men når det er sagt, glæ­der det mig umid­del­bart mest, at vi kan af­gø­re det på hjem­me­ba­ne. Det har selv­føl­ge­lig sin for­del. Tre af de gan­ge, hvor vi i min tid har kva­li­fi ce­ret os, har vi gjort det på hjem­me­ba­ne. Blandt an­dre mod Sve­ri­ge. Al­le hu­sker 2009, hvor Jakob Poul­sen la­ve­de det af­gø­ren­de mål. Det har et helt spe­ci­elt snit, når du kan af­gø­re det for­an dit eget hjem­me­pu­bli­kum, « si­ger Mor­ten Ol­sen og hæft er sig ved, at Sve­ri­ge li­ge som Dan­mark har spil­let en skidt kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring, der nu har ført til to play­of­fk am­pe.

» Jeg tror, det er to hold, hvor spil­le­re, træ­ne­re og pu­bli­kum for­stå­e­ligt nok er skuff ede over, vi ik­ke har kva­li­fi ce­ret os di­rek­te. Det er ik­ke kun pre­sti­ge, vi spil­ler om. Vi snak­ker om en slut­run­de­plads, og vi snak­ker om to hold, som ab­so­lut skal ud og re­van­che­re sig, « ly­der det fra land­stræ­ne­ren, der glæ­der sig til alt den virak, der føl­ger med i for­bin­del­se med den nor­di­ske bro­der­krig.

» Så kan man glæ­de sig lidt over, at der er lidt lir over, at vi skal mø­de Sve­ri­ge. Der bli­ver skre­vet linje op og linje ned. Det gør selv­føl­ge­lig de her kam­pe til no­get helt spe­ci­elt. «

Dan­mark kun­ne og­så væ­re kom­met op imod Un­garn, Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na og Ukrai­ne. Uan­set hvad, hav­de Dan­marks chan­cer væ­ret de sam­me, vur­de­rer Ol­sen.

» Det hand­ler om små de­tal­jer. Der er ik­ke stor for­skel på de her hold, det hand­ler om dags­form og om hvil­ke spil­le­re, der er til rå­dig­hed. Jeg tror, at uan­set hvem af de fi re mu­li­ge mod­stan­de­re, vi hav­de truk­ket, hav­de det væ­ret 50/ 50. «

Mor­ten Ol­sen er helt klar over, at det dan­ske spil i eft er­å­rets land­skam­pe har væ­ret alt an­det end pran­gen­de, og at han der­for står over for en vold­som op­ga­ve, når lands­hol­det skal for­be­re­de sig til to alt­af­gø­ren­de kam­pe.

» Det er me­get for­stå­e­ligt, at al­le er fru­stre­re­de, men det er net­op det, vi ik­ke skal væ­re. Vi skal bru­ge vo­res ener­gi på nog­le ting, som vi er me­get be­vid­ste om, vi skal for­bed­re fra de sid­ste kam­pe, og vi skal be­va­re nog­le an­dre ting. «

» Al­le hold har mo­men­tum, og så en må­ned eft er er der plud­se­lig ting, der ta­ger fat i hin­an­den, og så går man ud og præ­ste­rer godt. Det er det, vi skal for­sø­ge at pej­le os ind på. Og­så pu­kli­kums kamp Vi skal ik­ke tviv­le, og vi skal hel­ler ik­ke hand­le un­der pres, for det pres er der. Vi skal prø­ve at gå ud og fin­de den kon­stel­la­tion til de her kam­pe, som vi tror på. Så må vi hå­be på, vi ik­ke har nog­le ska­de­de spil­le­re, « si­ger Mor­ten Ol­sen, der kan se frem til en sid­ste be­ty­den­de kamp på hjem­me­ba­ne.

» Det er dej­ligt, at vi skal spil­le den sid­ste og af­gø­ren­de kamp mod Sve­ri­ge i Par­ken. Kan vi kva­li­fi ce­re os der, er det jo de mo­men­ter i din spil­ler­kar­ri­e­re og træ­n­er­kar­ri­e­re, som du hu­sker bedst. Hvis jeg for mit eget ved­kom­men­de kan slut­te af for­an et hjem­me­pu­bli­kum ved at kva­li­fi ce­re os, er det sim­pelt­hen fan­ta­stisk. Det kan ik­ke væ­re bed­re. Det er og­så pu­bli­kum, der skal slå Sve­ri­ge, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Der er lidt lir over, at vi skal mø­de Sve­ri­ge. Der bli­ver skre­vet linje op og linje ned. Det gør selv­føl­ge­lig de her kam­pe til no­get helt spe­ci­elt

Mor­ten Ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.