’ Hämnd’ be­ty der hævn

BT - - SPORTEN - SI­MON BANK, AF­TON­BLA­DETS FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

KUG­LER­NE HAR RUL­LET, lod­træk­nin­gen er klar, og for­hin­drin­ger­ne lig­ger, hvor de gør – nu er det på tide at øve lidt sprog in­den play­off : » mar­dröm « er ma­re­ridt på dansk. » Hämnd « be­ty­der hævn. Man be­hø­ver ik­ke væ­re Ein­ste­in for at vi­de, at tid er en mær­ke­lig stør­rel­se.

Eft er en søn­dag for­mid­dag i Ny­on, i et ho­ved­kvar­ter for en fod­bol­dor­ga­ni­sa­tion, der står på gyn­gen­de grund nu, kan vi til­fø­je end­nu et be­vis til te­sen om, at hi­sto­ri­en van­drer i cirk­ler i ste­det for linjer. Sve­ri­ge- Dan­mark. Vi har hørt, set og følt det før. Der er gå­et seks år, si­den et suc­ces­fuldt svensk lands­hold gik på dansk grund med et po­e­tisk glimt i øjet. La­ger­bäck løs­rev sig fra sin La­ger- bäck­linje og for­søg­te sig med en tre­ba­ck­kæ­de i Tira­na. Mi­ka­el Nils­son, hans mest brug­ba­re spil­ler, for­søg­te sig med – og kik­se­de na­tur­lig­vis – et hæls­park i eget straff es­parks­felt. Kva­li­fi ka­tions­kon­ger­ne fra Sver­ge sank ned i mud­de­ret, Dan­mark tog til VM, og en kold aft en på Rås­un­da sag­de Lars La­ger­bäck stop. Seks år se­ne­re be­gyn­der det he­le igen. Dan­mark el­sker de­res Mor­ten Ol­sen, men Eu­ro­pas længst­sid­den­de land­stræ­ner er snart fær­dig eft er 16 lan­ge år. En ny dansk dun­der­ge­ne­ra­tion er klar til at ta­ge over på et tids­punkt, hvor kri­tik­ken er hård.

Og nu skal de mø­de Sve­ri­ge. DET ER PÅ in­gen må­de en øn­ske­lod­træk­ning for no­gen af hol­de­ne. Det er et mø­de, som en­ten en­der med svensk hævn i Par­ken el­ler et dansk søm i den blågu­le ki­ste.

Dan­mark er bedst på de fl este om­rå­der. Hol­det har et godt cen­ter­for­svar i den po­pu­læ­re Ag­ger og Fe­ner­ba­h­ce- spil­le­ren Si­mon Kjær, mindst li­ge så go­de fris­parks­skyt­ter i Wass og Erik­sen, en nyud­klæk­ket leder i Højb­jerg, en bre­de­re trup og i det he­le ta­get et bed­re op­byg­gen­de an­grebs­spil. Dan­mark kla­rer sig nor­malt godt mod Sve­ri­ge, og det er der en god grund til.

Svag­he­der? Ja, dem er der og­så. Afh æn­gig­he­den af Erik­sens off en­si­ve styr­ker er lidt for stor, høj­re ba­ck- po­si­tio­nen er og bli­ver en syg­dom ( Ja­cob­sen var elen­dig mod Frank­rig og i den fran­ske liga i den for­løb­ne uge), og Ni­ck­las Bendt­ner er... Ni­ck­las Bendt­ner.

Dan­mark har in­gen ga­ran­ti for mål, in­gen fast grund at stå på, og i kva­li­fi ka­tio­nen har Ol­sen så­mænd ud­for­dret sit sæd­van­li­ge 4- 3- 3 ( og brin­ger her min­der om La­ger­bäcks ulyks­a­ge­li­ge tviv­len).

De er alt­så ik­ke alt, hvad de bur­de væ­re – ik­ke end­nu. Men de er, 90 pro­cent da, et me­re kom­plet hold end Sve­ri­ge. De sid­ste 10 pro­cent? De hed­der Zla­tan Ibra­him­ovic. Når Erik Ham­rén har skæl­vet, tviv­let, kæm­pet og hak­ket løs, har han al­tid haft Ibra­hi­mon­vich at læ­ne sig op ad. Det er Zla­tan, der skræm­mer Dan­mark, det er Zla­tan, Eu­ro­pa ven­ter på, og det er i Zla­tans Frank­rig, slut­run­den spil­les.

Sve­ri­ge er ik­ke læn­ge­re et hold, der gør in­di­vi­der­ne bed­re, men man har en in­di­vi­du­a­list, der kan gø­re hol­det bed­re. Det hand­ler om at gi­ve ham chan­cen. Hvis det­te eft er­år har vist no­get, er det, at Ham­rén har haft enor­me pro­ble­mer med at ba­lan­ce­re sin midt­ba­ne, og at Kim Käll­ström, i kar­ri­e­rens eft er­år, er ble­vet uhold­bart vig­tig som den ene­ste spil­ler, der kan bry­de og an­gri­be i ba­nens læng­de­ret­ning i hur­ti­ge kon­tra­stød.

Det sven­ske for­svar fø­les ik­ke sær­lig sik­kert, den sven­ske midt­ba­ne er kon­stant på ud­kig ef­ter den ret­te for­ma­tion fra kamp til kamp, og et ge­ne­ra­tions­skift e er li­ge så stil­le­stå­en­de som et svensk tog på en sta­tion ved vin­ter­ti­de. TO KAM­PE MOD Dan­mark vil af­gø­re, om der er yder­li­ge­re seks må­ne­der til at rul­le ud på en sid­ste tur, el­ler om Ham­rén- æra­en slut­ter som en pa­ran­tes med et fi askostem­pel. Det er hævn el­ler ma­re­ridt.

Dan­mark går ind til kam­pe­ne som fa­vo­rit, Sve­ri­ge kom­mer til at gå ind til kam­pe­ne, mens man hol­der Zla­tan Ibra­him­ovic i hån­den.

Det bur­de ik­ke væ­re så­dan – men det er det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.