Brug FCK- duo­en på mid­ten, Ol­sen

BT - - SPORTEN -

SVE­RI­GE ER DAN­MARKS mod­stan­der i novem­ber ved play­off - kam­pe­ne om EM- ad­gang til som­mer. To kam­pe, hvor Su­per­liga­ens pro­fi ler me­get vel kan få en nøg­lerol­le, og min op­for­dring til Mor­ten Ol­sen er, at han bør bru­ge FC Kø­ben­havns midt­ba­ne­duo Wil­li­am Kvist og Tho­mas Dela­ney – og at han skal fl yt­te Chri­sti­an Erik­sen ind på mid­ten. Den dan­ske midt­ba­ne har væ­ret det helt sto­re pro­blem i den­ne kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring. Mor­ten Ol­sen har læn­ge kæm­pet med at fi nde den ret­te kon­stel­la­tion, men jeg be­grun­der mit bud så­le­des:

Jeg sy­nes ik­ke, der er no­gen dan­ske spil­le­re i ud­lan­det, der er bed­re end de tre bud, der lø­ber rundt i Su­per­liga­en: Wil­li­am Kvist, Tho­mas Dela­ney og Jakob Poul­sen.

I går spil­le­de Wil­li­am Kvist og Tho­mas Dela­ney sam­men mod Ho­bro. Der er alt­så ta­le om et mak­ker­par, der ken­der hin­an­den godt, og jeg be­trag­ter det som åben­lyst, at man har Wil­li­am Kvist med, for­di han ken­der lands­hol­dets sy­stem så godt og kan ta­ge an­svar. Sam­ti­dig har Dela­ney over en læn­ge­re pe­ri­o­de væ­ret rig­tig god og ud­strå­ler ri­ge­ligt med le­der­kva­li­te­ter. Jeg for­stod hel­ler al­drig dis­po­si­tio­nen med at ta­ge Wil­li­am Kvist ud, da han en­de­lig var be­gyndt at spil­le igen, eft er at han hav­de få­et så lang snor uden spil­le­tid. LANDSTRÆNERTEAMET SKAL LA­DE væ­re med at ned­gø­re Su­per­liga­en, for fak­tum er, at de fl este spil­le­re re­k­rut­te­res her­fra. Og eft er­hån­den er spil­ler­ne på de bed­ste hold i Su­per­liga­en så go­de, at de fi nt kan må­les op mod pe­ri­fe­ri­spil­le­re i mid­del­må­di­ge eu­ro­pæ­i­ske klub­ber. Og kon­stel­la­tio­nen på mid­ten kom­mer fra FC Kø­ben­havn, en klub med in­ter­na­tio­nalt snit, når det kom­mer til ni­veau, for­vent­nin­ger og ram­mer.

Be­grun­del­sen bun­der og­så i, at det er læn­ge si­den, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har le­ve­ret på et højt ni­veau på lands­hol­det. Det har væ­ret me­get spora­disk, hvad vi har set fra ham. Han er helt sik­kert et stort ta­lent, men lands­hol­det er ik­ke til for at ud­vik­le spil­le­re, det er et sted, hvor man skal væ­re klar og bed­re end al­le an­dre. Det er han ik­ke li­ge nu, og han spil­ler hel­ler ik­ke fast i Schal­ke 04, hvil­ket er med­vir­ken­de til, at han vir­ker lang­som og ude af form.

For­de­len ved Kvist og Dela­ney er, at de i for­vej­en ken­der hin­an­dens rol­ler, selv om FC Kø­ben­havn rent tak­tisk spil­ler an­der­le­des end lands­hol­det. På klub­plan spil­ler de som to 8ere, mens man på lands­hol­det bru­ger en 6er og en 8er. I prak­sis er der al­le­re­de den an­svars­for­de­ling i FCK, hvor Dela­ney stø­der me­re med frem, mens Kvist er lidt me­re til­ba­ge­hol­den­de og kon­trol­le­ren­de. En­de­lig vil det gi­ve den for­del, at Chri­sti­an Erik­sen kun­ne ryk­kes ind for­an de to, så man får me­re gavn af hans ev­ner. SOM JEG TID­LI­GE­RE har væ­ret in­de på, har Chri­sti­an Erik­sen og Mi­cha­el Kro­hn- De­hli væ­ret mildt sagt mid­del­må­di­ge i EM- kva­len. De spil­ler beg­ge go­de kam­pe for de­res klubhold, men især Chri­sti­an Erik­sen er hæm­met af, at in­gen på det dan­ske lands­hold lø­ber dybt. Der­for fo­re­træk­ker jeg og­så, at man bru­ger en spil­ler som Las­se Vi­be på høj­re­kan­ten og fl yt­ter Kro­hnDe­hli over på ven­stre­kan­ten, for­di det gi­ver Erik­sen mu­lig­he­der for at spil­le i dyb­den. Las­se Vi­be er ik­ke no­gen ex­cep­tio­nel spil­ler, men han sø­ger dyb­de­lø­be­ne, hvil­ket har væ­ret sav­net. Erik­sen og Kro­hn- De­hli har for oft e spil­let på tværs i det mel­lem­rum, hvor de selv har be­fun­det sig. Og det kom­mer der ik­ke no­get far­ligt ud af, og der­for har det dan­ske spil for oft e væ­ret ano­nymt og li­ge­gyl­digt.

Su­per­liga­en bi­dra­ger med fl ere spil­le­re. Riza Dur­mi­si har løft et sit ni­veau be­trag­te­ligt i eft er­å­ret og har væ­ret et po­si­tivt be­kendt­skab. Han har en god ener­gi og stor selv­til­lid, og selv om det ik­ke er hans spids­kom­pe­ten­ce, er han fak­tisk en glim­ren­de for­svars­spil­ler, for­di han har sin hur­tig­hed. Han ev­ner at kla­re sig selv, hvil­ket al­tid er ønsk­vær­digt i en træ­ners op­tik, når det kom­mer til ba­ck­en.

I cen­ter­for­sva­ret kan Riza Dur­mi­si pas­sen­de støt­te sig til Da­ni­el Ag­ger, der bå­de er mak­ker og men­tor i Brønd­by. Der får han ik­ke en bed­re træ­ner i for­hold til at ud­fyl­de sin rol­le. Det er og­så i det lys, jeg ser Da­ni­el Ag­ger som væ­ren­de selvskre­vet på lands­hol­det mod Sve­ri­ge, selv om Erik Svi­at­chen­ko pres­ser på og gi­vet­vis vil bli­ve nævnt som et mu­ligt al­ter­na­tiv.

Da­ni­el Ag­ger er så mar­kant en fi gur på lands­hol­det, at der skal væ­re vold­som stor ni­veau­for­skel på ham og en kon­kur­rent, før man skal skift e. Erik Svi­at­chen­ko får så ri­ge­ligt at se til i den kom­men­de tid, mens Da­ni­el Ag­ger omvendt vil ha­ve over­skud til at de­le ud af sin er­fa­ring og ud­nyt­te sin po­si­tion på lands­hol­det. Han gør Dur­mi­si bed­re, han ta­ger an­sva­ret i for­sva­ret og sty­rer Si­mon Kjær, og han gør de for­an­lig­gen­de bed­re. Der er Svi­at­chen­ko ik­ke. Vi rå­der over man­ge go­de stop­pe­re, men er Ag­ger klar, så skal han na­tur­lig­vis og­så spil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.