’’

BT - - SPORTEN - Stå­le Sol­bak­ken

stin­s­son. Nu ven­ter ma­na­ge­ren så på de næ­ste ni mål fra sit pre­sti­ge­køb.

» Jeg tror, at han kan tæl­le til 10 på en­gelsk nu. Så han kan jo for­sø­ge at ar­bej­de imod at sco­re de 10, « smi­ler Sol­bak­ken. Det er godt for dren­gen at få sco­ret. Han fi k en stram­ning i ly­sken ved sin sid­ste ak­tion i an­den halv­leg, hvor han spar­ke­de over må­let. Da han så hop­pe­de ned på det sam­me ben i an­den halv­leg, kun­ne han ik­ke me­re

Der var me­re at smi­le af for FCK­ma­na­ge­ren. Godt nok cru­i­ser FC Midtjyl­land over Su­per­liga­en som en plov i en ma­js­mark, men de lang­tids­ska­de­de spil­le­re er på vej til­ba­ge. Un­ge dren­ge som Bas­hkim Kadrii og Dan­ny Amankwaa, der li­ge­som An­dreas Cor­ne­li­us har sid­det ude i lang tid, hvil­ket har gjort ondt på nord­man­den at se. Kadrii og Amankwaa kom beg­ge på ba­nen for at få lidt me­re luft i lun­ger­ne.

» Bå­de Bas­hkim og Dan­ny har et styk­ke vej end­nu. Dan­ny har ik­ke spil­let me­get, så da vi kom på 3- 0 var det godt for hans mo­ti­va­tion til at ar­bej­de vi­de­re. Han skal ha­ve fy­sik­ken på plads. Han har små lun­ger. Bas­hkim mang­ler lidt ti­m­ing og ryt­me. De skal for­hå­bent­lig bi­dra­ge i små el­ler lidt stør­re bid­der re­sten af året. Bas­hkim nok lidt me­re end Dan­ny, « si­ger Sol­bak­ken, der til gen­gæld så Ni­co­lai Jør­gen­sen hop­pe ud af star­top­stil­lin­gen i sid­ste øje­blik med en ly­ske­ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.