Dal er in­gen kujon

BT - - SPORTEN - TRÆ­NER­SKIF­TE

Jonas Dal kæm­per li­ge nu en kamp for sig selv, mens nog­le an­dre kæm­per en an­den og næ­sten li­ge så vig­tig kamp for ham. Så­dan må det væ­re, når che­fen for bund­prop­pen har takket ja til et job­til­bud fra den nær­me­ste kon­kur­rent. I den for­gang­ne uge blev det of­fi ci­elt, at Ho­bro- træ­ne­ren se­ne­st fra som­me­ren skal over­ta­ge i Es­b­jerg, og til den tid kan Es­b­jerg væ­re ryk­ket ned i den næst­bed­ste ræk­ke, mens Ho­bro er ble­vet.

Der­for er det en spe­ci­el si­tu­a­tion for sid­ste sæ­sons mira­kel­træ­ner, der selv har ud­trykt stort øn­ske om al­le­re­de at få lov at ta­ge til Es­b­jerg til vin­ter. Men ind­til da tæl­ler kun en klub.

» Når jeg i tre år har præ­di­ket hårdt ar­bej­de, så stop­per jeg jo ik­ke med at ar­bej­de, ba­re for­di jeg har nyt job fra som­mer. Af respekt for min go­de tid i Ho­bro vil jeg slut­te or­dent­ligt. Alt an­det vil­le væ­re kujo­n­ag­tigt, og hvis det er no­get, jeg ik­ke øn­sker, er det at kom­me her­fra med et dårligt eft er­mæ­le eft er alt det, vi har væ­ret igen­nem sam­men, « si­ger Jonas Dal.

Ho­bro har ik­ke øn­sket at la­de Jonas Dal gå før tid, men da han har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, har han kun­net skri­ve un­der på kon­trak­ten al­le­re­de. Nu kan han så ba­re ven­te og se, om Es­b­jerg og Ho­bro kan bli­ve eni­ge om en fair pris for træ­ne­ren.

For der skal en over­gangs­sum til, hvis ik­ke nu­ti­dens Jonas Dal skal kæm­pe mod frem­ti­dens Jonas Dal til for­å­ret. Det kan bli­ve en helt spe­ci­el om­gang at føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.