Dansk mat­chvin­der med hån­den

BT - - SPORTEN - HÅND­BOLD

Må­l­mand Ti­mo Horn hav­de hån­den op­pe med det sam­me for at for­tæl­le, hvad der var galt. Dom­mer Ba­sti­an Dan­kert blev om­rin­get af ra­sen­de spil­le­re, der fik stor op­bak­ning fra hjem­me­pu­bli­kum­met.

Leon An­drea­sen selv løb ud mod bæn­ken og sag­de no­get til træ­ner Mi­cha­el Frontzecks. Tviv­le­de dan­ske­ren selv på må­let? Og skul­le han for­tæl­le dom­me­ren, hvor­dan tin­ge­ne hang sam­men? Men træ­ner Mi­cha­el Frontzeck dun­ke­de Leon An­drea­sen i ryg­gen og send­te ham op mod egen ba­ne­halv­del. Det un­der­tip­pe­de bund­hold var klar til at ta­ge imod ga­ven. Og dom­mer Dan­kert valg­te at an­er­ken­de må­let.

» Der var klart hånd på bol­den. Jeg når kun at mær­ke, at der er et- el­le­ran­det, der ram­mer mig på ar­men, men det he­le går me­get hur­tigt, « sag­de Leon An­drea­sen selv ef­ter kam­pen iføl­ge ty­ske Bild. Hård kamp Må­let for­pe­ste­de stem­nin­gen på ba­nen, og an­den halv­leg blev af­vik­let i en ond­skabs­fuld at­mos­fæ­re. Fle­re mål blev der ik­ke, men FC Kölns dan­ske spil­ler, Fre­de­rik Sø­ren­sen, var ef­ter kam­pen hen­ne at for­tæl­le sin lands­mand, hvad han syn­tes om scor­in­gen. Og må­let fik ik­ke ro­sen­de om­ta­le.

» Det var en hel­dig sejr. In­gen tvivl om den sag. Men vi skal ik­ke und­skyl­de, og vi ta­ger ger­ne de tre po­int med, « sag­de Han­nover 96- træ­ner, Mi­cha­el Frontzeck.

I Köln- lej­ren var bit­ter­he­den stor over, at hol­det for før­ste gang i 14 hjem­me­kam­pe måt­te for­la­de ba­nen som ta­be­re.

» Jeg hav­de klart reg­net med et fløjt fra dom­me­ren. Vi bli­ver frarø­vet et po­int på et ur­eg­le­men­te­ret mål. Det er der ik­ke to me­nin­ger om, « sag­de må­l­mand Ti­mo Horn.

» Det er trist, at vi i dag hav­de en hånd­bold­dom­mer til at døm­me kam­pen, « lød det iro­nisk fra sport­s­di­rek­tør Jörg Sch­madt­ke.

For Han­nover 96 be­tød sej­ren, at klub­ben for før­ste gang si­den tredje spil­ler­un­de er over nedryk­nings­stre­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.