Kar­ri­e­re­stop med tå­rer

BT - - SPORTEN - VE­MO­DIGT FAR­VEL 20 ÅR SOM PRO­FES­SIO­NEL

MAN­DAG 19. OK­TO­BER 2015 An­ders 2002: 2007: 2009: An­ders Han gjort det end­nu svæ­re­re, « si­ger An­ders Han­sen, der end­nu ik­ke ved præ­cist, hvad frem­ti­den by­der på.

Han har gi­vet sig selv et halvt år til, at få det på plads. De man­ge mil­li­o­ner, der er tril­let ind på kon­to­en gen­nem åre­ne gi­ver ham ’ fri­hed til selv at ta­ge et valg’. Nær­me­re vil han ik­ke kom­me ind på det nu.

Og ba­re for at slå fast: Han kun­ne godt ha­ve spil­let vi­de­re:

» Men jeg var nå­et til et punkt i mit liv, hvor der var fle­re ting, der tal­te for at stop­pe end for at fort­sæt­te, hvis der skul­le væ­re ba­lan­ce i li­vet, « si­ger An­ders Han­sen.

Al­ler­mest vil han sav­ne de dan­ske kol­le­ga­er på Tou­ren – og sam- ta­ler­ne ’ om alt mel­lem him­mel og jord’. Han vil slet, slet ik­ke væ­re ked af at und­væ­re de lan­ge ti­mer i luft­hav­ne­ne og sav­net til fa­mi­li­en. Kar­ri­e­rens sport­s­li­ge høj­de­punk­ter lig­ger gemt i de tre tur­ne­rings­sej­re, mens han selv sum­me­rer de 20 år op så­le­des:

» Jeg har for­må­et he­le ti­den at hol­de snu­den i spo­ret, så jeg sy­nes egent­lig, at jeg er kom­met godt igen­nem så man­ge år. Jeg stop­per, for­di jeg selv væl­ger at stop­pe og ik­ke, for­di spil­let væl­ger at stop­pe for mig. Det er alt­så man­ge år med at ha­ve le­vet af golf- spil­let. Det er jeg fak­tisk ret stolt af, « si­ger An­ders Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.