En­de­lig vi­ste KIF klas­se

BT - - SPORTEN -

CH. L., MÆND, GRUP­PE­SPIL går vi­ste hol­det, at det rent fak­tisk godt kan fun­ge­re i Cham­pions Le­ague .

En rent ud sagt mi­se­ra­bel sæ­son blev vendt fuld­stæn­digt på ho­ve­det med en sejr på 33- 31 over det ma­kedon­ske stor­hold HC Vard­ar Skopje. Ef­ter ne­der­lag på ne­der­lag for det dan­ske mester­hold hidtil i grup­pe­spil­let.

» Det er fan­ta­stisk fl ot, og det er kraft ede­me i or­den, det her. Det var fl ot kæm­pet, gut­ter – med få mid­ler, men med mas­ser af fi ght og indstil­ling, « som KIF- træ­ner Hen­rik Kron­borg sag­de til si­ne spil­le­re i om­klæd­nings­rum­met eft er kam­pen.

» Det var en god sejr, men vi har fan­de­me og­så kæm­pet for, at det skal lyk­kes, « som ve­te­ra­nen Lars Jør­gen­sen sag­de til DR.

Og vi ta­ger li­ge lidt sta­ti­stik for at få pro­por­tio­ner­ne helt på plads:

Bund­hol­det i Cham­pions Le­ague grup­pe B, KIF, hav­de tab­te si­ne før­ste fi re grup­pe­kam­pe med sam­men­lagt 29 mål.

Top­hol­det HC Vard­ar hav­de vun­det si­ne før­ste fi re kam­pe med sam­men­lagt 20 mål. Det har ik­ke væ­ret fedt Men det end­te alt­så med en dansk sejr på to mål, og KIFer­ne fi k for før­ste gang sco­ret over 30 CL- mål i sam­me kamp i den­ne sæ­son.

» Det er rart. Det an­det har ik­ke væ­ret så fedt at prø­ve. Vi er gla­de for, at de ting, vi ar­bej­der med, be­gyn- der at fun­ge­re, men der er sta­dig et styk­ke vej end­nu, « sag­de Bo Spel­ler­berg eft er kam­pen til DR.

Han hav­de føl­gen­de for­kla­ring på den før­ste sejr i fem­te for­søg.

» Vi klø­er på. Vi må og­så in­drøm­me, at de­res må­l­mand ik­ke hav­de sær­ligt man­ge red­nin­ger. Vi fi k løst de­res for­svars­spil godt i he­le kam­pen, men vi har nog­le ting de­fen­sivt, som vi godt kan gø­re bed­re, « sag­de Bo Spel­ler­berg

KIF ind­kas­se­re­de da og­så for fj er­de gang over 30 mål, men i den an­den en­de var en stor­spil­len­de Las­se An­der­s­son med til, at de de­fen­si­ve mang­ler for en gangs skyld ik­ke kom til at ko­ste. Han score­de 10 mål.

Og så kom 44- åri­ge Kri­sti­an As- mus­sen ind i må­let i før­ste halv­leg, hvor han med nog­le af­gø­ren­de red­nin­ger var med til at ven­de en HC Vard­ar- fø­ring til KIF- fø­ring. Ved pau­sen var hjem­me­hol­det så­le­des for­an med 17- 15.

Den fø­ring holdt he­le vej­en hjem, og KIF har nu to po­int. Halvvejs i grup­pe­spil­let er der nu ’ kun’ to po­int op til den sjet­te­plads, der gi­ver en plads i ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne.

Al­le­re­de på lør­dag gæl­der det end­nu et eu­ro­pæ­isk stor­hold, når tu­ren går til Bar­ce­lo­na.

» Det er ube­skri­ve­ligt. Vi stod sam­men i bus­sen, for det var nu, vi skul­le ha­ve en sejr, hvis vi skul­le nå at væ­re med i Cham­pions Le­ague, « sag­de Kri­sti­an As­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.