Åbent spil om dansk EM- bil­let

BT - - SPORTEN - Fo­to: Scan­pix Den­mark

Det bli­ver så jævn­byr­digt, som man over­ho­ve­det kan fo­re­stil­le sig, når det dan­ske fod­bold­lands­hold midt i novem­ber tør­ner sam­men med Sve­ri­ge i de to af­gø­ren­de play­off - kam­pe for at kom­me med til EM 2016.

Det vur­de­rer book­ma­ker­ne, der al­le­re­de kort eft er lod­træk­nin­gen har sat od­ds på, om Dan­mark kom­mer med til EM el­ler ej.

Dan­ske Spil og fl ere an­dre lig­ger med 1,90 på beg­ge hold til at gå vi­de­re, mens Bet365 har Sve­ri­ge som små fa­vo­rit­ter i od­ds 1,80 som sam­let sej­r­her­re.

» Hver­ken Sve­ri­ge el­ler Dan­mark har vist stor­form på det se­ne­ste, så det er vir­ke­lig et op­gør, der kan gå beg­ge ve­je. Sve­ri­ge har i Zla­tan Ibra­him­ovic den stør­ste in­di­vi­du­a­list, men til gen­gæld har vi det dan­ske lands­hold til at væ­re stær­ke­re som kol­lek­tiv, « si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.