Hi­sto­ri­ker: Thor­ning vil bli­ve hu­sket som li­ge­gyl­dig

BT - - NYHEDER - Kenneth Elkjær | ke­el@bt.dk

Den dan­ske hi­sto­ri­ker Sø­ren Mørch kri­ti­se­rer i kraf­ti­ge ven­din­ger tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S). Han kal­der hen­de en ’ li­ge­gyl­dig fi­gur’ i et nyt in­ter­view med Al­tin­get. dk.

» Man vil hu­ske hen­de som den før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. Og

that’s it, « be­gyn­der han sin kri­tik. Sø­ren Mørch hæf­ter sig ved, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt blev stats­mi­ni­ster på et re­ge­rings­grund­lag, der i sto­re træk var la­vet ef­ter øn­sker fra De Ra­di­ka­le, som le­ve­re­de de af­gø­ren­de man­da­ter ef­ter val­get i 2011.

» Det be­ty­der jo, at det ik­ke er hen­des po­li­tik. At det ik­ke er hen­des re­ge­ring. Og så er hun jo li­ge­gyl­dig. Der står hen­des navn på re­ge­rin­gen, men der kun­ne li­ge så godt ha­ve stå­et et an­det navn. Det sy­nes jeg er ka­rak­te­ri­stisk for hen­de. At hun er li­ge­gyl­dig, « si­ger han til Al­tin­get. dk.

Mang­le­de er­fa­ring

Den dan­ske hi­sto­ri­ker pe­ger blandt an­det på, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt ik­ke hav­de mi­ni­ste­rer­fa­ring, da hun blev stats­mi­ni­ster, som et af hen­des sto­re pro­ble­mer. Det be­tød - iføl­ge Mørch - at hun end­te med at lyt­te til em­beds­vær­ket i ste­det for at be­dri­ve po­li­tik.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt har selv frem­hæ­vet, at hun fik Dan­mark ud af den fi­nan­si­el­le kri­se, som en af si­ne vig­tig­ste po­li­ti­ske be­drif­ter. Men det gi­ver Sø­ren Mørch, der er gift med det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kory­fæ Ritt Bjer­re­gaard, ik­ke me­get for.

» Det er da fint, men det var jo hen­des op­ga­ve. Det hav­de da væ­ret skræk­ke­ligt, hvis Dan­mark var kom­met dår­li­ge­re gen­nem kri­sen end al­le an­dre. «

Hel­le Thor­ning- Sch­midt gik ef­ter val­get den­ne som­mer af som for­mand, ef­ter hun tab­te op­gø­ret om stats­mi­ni­ster­po­sten til Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), selv­om hun skab­te frem­gang hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for før­ste gang i man­ge år. Men iføl­ge Sø­ren Mørch kan Thor­ning tak­ke sin po­li­ti­ske mod­stan­der for den frem­gang.

» At de fik fle­re stem­mer, skyl­des jo ik­ke så me­get hen­des be­drif­ter, men at Ven­stre neds­mel­te­de på grund af Løk­kes un­der­buk­ser, « si­ger Sø­ren Mørch, der har skre­vet bo­gen ’ 24 stats­mi­ni­stre’ og fle­re an­dre po­li­ti­ske bø­ger.

Men han slår al­le­re­de nu fast, at han ik­ke gi­der skri­ve en bog om den af­gå­e­de S- for­mand. Det er hun sim­pelt­hen ik­ke in­ter­es­sant nok til, ly­der mel­din­gen fra Sø­ren Mørch, der dog ro­ser Thor­ning for at ha­ve væ­ret en god re­præ­sen­tant for Dan­mark i ud­lan­det.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne op­ly­ser, at hver­ken par­ti­et el­ler Hel­le Thor­ningS­ch­midt øn­sker at kom­men­te­re Sø­ren Mør­chs kri­tik.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt er i dag med­lem af Fol­ke­tin­get, hvor hun blandt an­det har en post i præ­si­di­et. Hun er des­u­den of­fi­ci­el kan­di­dat til po­sten som FNs flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær.

’’ Man vil hu­ske hen­de som den før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. Og that’s it

Sø­ren Mørch, hi­sto­ri­ker

JULI­A­NE LY­DOLPH FO­TO: SOP­HIA

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) får hård kri­tik af hi­sto­ri­ker Sø­ren Mørch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.