’’

BT - - NYHEDER - Carl Holst ( V)

re­gio­nen sen.

Carl Holst si­ger til BT, at han ik­ke har hørt no­get fra po­li­ti­et eft er po­li­ti­an­mel­del­ser­ne. Men det glæ­der ham at hø­re, at po­li­ti­et har fun­det tid til at un­der­sø­ge sa­gen.

» Jeg er ut­ro­lig glad for, at po­li­ti­et går ind sa­gen. Det er sto­rar­tet. Det vær­ste, der kun­ne ske, var, at man fra po­li­tiets si­de sag­de, at der ik­ke

i pres­se­med­del­el- var res­sour­cer til at gå ind i sa­gen, så den ba­re stod og fl im­re­de.

Der har væ­ret en ræk­ke syns­punk­ter og po­stu­la­ter i den­ne sag fra for­skel­li­ge - og­så blandt mi­ne tid­li­ge­re kol­le­ger i re­gions­rå­det, « si­ger Carl Holst til BT. Po­stu­la­ter? » De har vur­de­ret, hvad der er op og ned. Det vig­ti­ge for mig er, hvad der re­elt er op og ned. Nu er bå­de Stats­for­valt­nin­gen og po­li­ti­et i gang. Så er der in­gen, som eft er­føl­gen­de kan på­stå, at sa­gen ik­ke er un­der­søgt til bunds. «

Er du glad for at bli­ve un­der­søgt med tan­ke på et co­me­ba­ck som mi­ni­ster?

» Jeg skal væ­re ær­lig at si­ge, at mi­ne tan­ker ik­ke hand­ler om et co­me­ba­ck som mi­ni­ster. Det er an­dre, der af­gør det, « si­ger Carl Holst. Jeg skal væ­re ær­lig at si­ge, at mi­ne tan­ker ik­ke hand­ler om et co­me­ba­ck som mi­ni­ster. Det er an­dre, der af­gør det

SA­GEN KORT 11. sep­tem­ber: Carl Holst kom­mer un­der et stort me­di­e­pres, da hans nu­væ­ren­de rå­d­gi­ver, Chri­sti­an Ingemann, an­gi­ve­ligt skal ha­ve hjul­pet for­svars­mi­ni­ste­ren un­der valg­kam­pen, på trods af at Ingemann var an­sat af Re­gion Syd­dan­mark. 22. sep­tem­ber: Fle­re par­ti­er i Re­gion Syd­dan­mark tru­er med at po­li­ti­an­mel­de Carl Holst, hvis han ik­ke gi­ver Stats­for­valt­nin­gen ad­gang til si­ne pri­va­te kampag­ne­mail, der kan af­dæk­ke, i hvil­ket om­fang Holst har an­vendt Ingemann. Det en­der med, at Holst bli­ver po­li­ti­an­meldt af tre pri­va­te bo­ge­re. 26. sep­tem­ber: Eft er pres gi­ver Carl Holst nu Stats­for­valt­nin­gen ad­gang til si­ne pri­va­te kampag­ne­mail. Det er end­nu uklart, om for­valt­nin­gen vil gø­re brug af dem. 28. sep­tem­ber: For­ret­nings­ud­val­get i Re­gion Syd­dan­mark ret­ter hård kri­tik af Carl Holst eft er at ha­ve få­et en re­de­gø­rel­se om en mu­lig skat­te­be­talt valg­kamp fra em­beds­mænd i Re­gion Syd­dan­mark. 29. sep­tem­ber: Carl Holst går af som for­svars­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.